СЪЮЗЪТ ПО ХРАНИТЕЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ има удоволствието да представи на Вашето внимание Поканa за провеждане на: Обучение за "Техник-технолог по качество на храни и напитки" от 08.02 до 12.02.2021г., гр. София.

Курсът е предназначен за специалисти , работещи в лабораториите за контрол на различните физикохимични и микробиологични показатели на храни и напитки и добавки за тях, ръководители и служители, които внедряват и отговарят за изграждане и поддържане на системите за управление в областта на качеството и безопасността на храните във фирми и предприятия, произвеждащи и продаващи храни и напитки, складове за храни, специалисти от вериги хотели и ресторанти, консултантски фирми и др.

- Курсът на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията “Техник –технолог по качеството на храни” и специалност “Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки”.

- Професионалното обучение за придобиване на професионална квалификация завършва с полагане на държавен изпит по теория и практика на професията.

- Държавните изпити по теория и практика на професията се провеждат по национални изпитни програми в съответствие с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професията.

- Завършеното професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява със “Свидетелство за професионална квалификация” по образец на МОН.

Желаещите за участие в обучението задължително трябва да имат завършено средно образование .

Обучението ще се организира съобразно бранша, в който работят кандидатите за курса.

Първият модул на обучението / теория/ ще се проведе на 8, 9, 10, 11 и 12 февруари, 2021 год. в Дом на техниката в София, ул. “Г.С.Раковски” № 108, 5 етаж, зала № 503. Тогава ще бъдат съобщени и другите дати за теорията и практиката на следващия модул.

Присъствието на 1 модул на всички желаещи за участие в обучението е задължително.

Продължителността на обучение е пет дни по 8 часа.

Програмата включва теоретическа и практическа подготовка по различните модули.

Записването в курса става по реда на пристигане на заявките, като цената за един участник е 550 лева.

Провеждането на различни видове присъствени мероприятия и обучителни курсове се осъщестява при строго спазване на законово установената заетост на местата от общия капацитет на залите и на въведените противоепидемични мерки.

Запознайте се с пълната програма на обучението и детайлите в прикачения файл.

*** 

Заявки за участие, с копие от платежно нареждане, се изпращат на адрес:

Съюз по хранителна промишленост

София 1000, ул. Раковски 108, офис 408 Тел./факс: 02/ 987-47-44

GSM: 0888 /72 24 82 e-mail: ufi_sb@abv.bg

Инж. Соня Бургуджиева

Сумите се превеждат по сметка: Съюз по хранителна промишленост

„Юробанк България” , ФЦ София Окръг

BIC код: BPBIBGSF

IBAN: BG 05BPBI 7942 1019 1562 01

Копие от платежното нареждане и заявката с имената на участниците трябва да се изпратят най-късно до 3. 02. 2021 г. Таксите могат да се внесат и в деня на регистрацията, но само след предварителна уговорка.

 

___________  

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ 

Име, презиме и фамилия................................. ЕГН..................... Месторабота .................................. Длъжност............................

П.Код............. град ............................ ул.№............. Тел. ......................... БУЛСТАТ...................... М.О.Л. ............. e-mail........................

Дата ..........................

Подпис:.........................................

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Професионално обучение за придобиване на Професионална квалификация по професията “Техник-технолог по качеството на храни и напитки”