29.11.2022

В България съществуват Центровете за върхови постижения (ЦВП) и Центровете за компетентност (ЦК). Те са изградени по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и целта им е науката да “излезе” от лабораторията и да влезе с практична и добавена стойност в предприятията.

  • Същност:

ЦВП и ЦК са новосъздадени научно-изследователски комплекси с модерно лабораторно оборудване за извършване на фундаментални и приложни изследвания на високо ниво, които да подпомогнат българските предприятия в процесите на внедряване на иновации, подобряване на технологичните процеси и създаването на нови продукти и услуги.

  • 4 области на действие

Мехатроника и чисти технологии със следните подобласти: виртуално инженерство и дигитални производства; транспортен инженеринг и реинженеринг; технологии за чиста и безопасна енергия; роботиката и автоматизацията; биомехатронни системи; технологии за съхранение на енергия от възобновяеми източници; контрол, пречистване и управление на води; обработка, рециклиране, оползотворяване и обезвреждане на твърди отпадъци;

Индустрия за здравословен живот и биотехнологии с подобласти: иновативни фармацевтични технологии, персонализирана иновативна медицина, 3D медицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия, прецизна онкология и геномна медицина, иновативни фитопродукти за медицински, козметични и хранителни цели.

Информатика и ИКТ с подобласти: иновативни пресмятания и Big Data, симулации на динамични процеси в индустрията, математическо моделиране в лекарствения дизайн и биоинформатика; фабрики на бъдещето; дигитализация на процеси; изкуствения интелект, сензориката; системи за сигурност, квантовата комуникация.

Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии с подобласти: документиране, моделиране, консервация и реставрация на недвижимото културно наследство.

Реална полза за бизнеса

  • Предоставят за ползване лабораторното оборудване на бизнеса.
  • Научно-изследователски услуги/продукти с бизнеса (по поръчка на бизнеса).
  • Общи научно-изследователски проекти с бизнеса, финансирани като безвъзмездна финансова помощ.

Резултат: Внедрени иновации (производствени, продуктови), разрешени технологични казуси, които ще допринесат за оптимизиране на производствените процеси, намаляване на разходите, диверсификация на услуги и продукти.

Имате интерес, но твърде много неизвестни?

Посетете регионалната среща „От наука към иновации“, където ще Ви запознаят с напредъка по изграждането на центровете и възможностите за сътрудничество с бизнеса. Научната експертиза и възможностите за приложни изследвания на всеки от центровете ще бъдат представени на три паралелни сесии, групирани по отделните тематични области.

Споделете технологичните проблеми на Вашето предприятие, които могат да бъдат решени в сътрудничество с центровете.

Информационната среща ще се проведе в гр. Стара Загора, Старозагорски минерални бани, хотел „Калиста“, на 29 ноември 2022 г., от 9:00 ч.

Участието в събитието е безплатно, но се изисква предварителна регистрация.

Можете да се регистрирате тук

Предварителна програма на регионална среща „От наука към иновации“

Организатор: Изпълнителна агенция „Програма за образование“– Управляващ орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020

Подробна информация за центровете ТУК

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Регионална среща