04.10.2024

Стопанска камара - Добрич, организира целодневно обучение по програмата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) и оценка на риска на работното място съгласно действащото в Република България законодателство.

Обучението е финансирано от Фонд „Условия на труд” и е безплатно за фирмите, членове на БСК, но с предварителна регистрация.

Успешно преминалите обучението получават Удостоверение за завършено обучение по наредба РД-07-2/16.12.2009 г. на МТСП. 

Обучението ще се проведе на 04.10.2024 г., петък, от 9.30 до 16.00 часа (регистрация на участниците от 9.00 до 9.30 ч.), в БИЗНЕС ЦЕНТЪР 101 - гр. Добрич ул. Даме Груев 17, ет. 4, Зала “Добруджа”.

Заявки се приемат до 02.10.2024 г. или до запълване на местата в залата.

За контакт:  Николай Радев, email: sk.dobrich@gmail.com, тел.: 0899 86 30 50.

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ ТУК!

***

ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЕТО

Модул 1. 2 учебни часа: Основни международни, европейски и национални цели по безопасността и здравето при работа в цифровата ера

 1. Цели за устойчиво развитие на ООН:
 • Осигуряване на здравословен начин на живот, достоен труд за всички.
 • Запазване, възстановяване и стимулиране на устойчивото ползване на сухоземните екосистеми,
 1. Стратегическа рамка на ЕС за безопасност и здраве при работа за периода 2021—2027 г.;
 • Европейски контекст за цифрова трансформация
 1. Националната програма за безопасност и здраве при работа 2022 - 2024 година;
 2. Индустрия 4.0 и влияние върху здраве и безопасност при работа;
 • IOT
 • дигитализацията на процесите
 • изкуствен интелект. 
 • Здравословни работни места в цифровата ера
 1. Индустрия 5.0 и влияние върху здраве и безопасност при работа;
 • Насоченост към човека
 • Повишаване осведомеността относно въздействието на новите цифрови технологии върху работата и работните места и свързаните с тях предизвикателства и възможности в областта на безопасността и здравето при работа
 • обучение за придобиване на уменията, необходими за прехода;
 1. Дискусия. 

Модул 2, 2 учебни часа: Опасни химични вещества в т.ч. химични агенти, класифицирани в категории на опасност канцерогени, мутагени и токсични за репродукция

 1. Употреба на опасни химични вещества
 • REACH — Регламент относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали.
 • Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси
 1. Съхранение на опасни химични вещества (Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси)
 2. Дискусия. 

Модул 3, 2 учебни часа: ESG Директива (ЕС) 2022/2464 по отношение на отчитането на предприятията във връзка с устойчивостта

 1. Социални дейности (безопасност и здраве на работещите);
 2. Системи за управление на здравето и безопасността при работа  (ISO 45001:2018, ISO 45001:2018/ Amd 1:2024);
 3. Политика, цели, задачи на предприятието за осигуряване на безопасност и здраве при работа в съответствие с нормативните разпоредби за БЗР;
 4. Дискусия. 

Модул 4, 2 учебни часа: Развитие на зрелостта на системите за управление на здравето и безопасността при работа

 1. Оценяване на рисковете за безопасността и здравето на работещите;
 2. Психологическо здраве и безопасност при работа (ISO 45003:2021);
 3. Права и задължения на участниците в трудовия процес за осигуряване на БЗР:
 • Работодател
 • Работещи
 • Орган/Служба по безопасност и здраве при работа
 • Служба по трудова медицина
 • Комитети и групи по условия на труд.
 1. Показатели за измерване на професионалното здраве и безопасността (ISO/TS 24179:2020, ISO 30414:2018);
 2. Теми, поискани от работодателите;
 3. Дискусия.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Обучение по ЗБУТ (Добрич)
Регистрация