Прочетено: 793

Държавният дълг нараства във всички страни. За ЕС28 този ръст е от 67% или, изразено в процент от БВП, повишението е с 27.5 пр.п. (от 57.5% на 85.0%). Най-силно е увеличена задлъжнялостта на Румъния – 4 пъти (от 15 млрд. евро през 2007 на 60 млрд. евро през 2015 г.), следвана от Словакия – 2.4 пъти (от 17 млрд. евро през 2007 на 41 млрд. евро през 2015 г.) и България – 2.2 пъти (от 5 млрд. евро през 2007 г. на 12 млрд. евро пре 2015 г.). Най-малко е нарастването на дълга в Унгария – 1.2 пъти (от 66 млрд. евро през 2007 г. на 80 млрд. евро през 2015 г.), въпреки че той е значителен като обем и изразен като дял от БВП е 74.7%.

Бюджетен дефицит: През 2007 г. България е единствената от анализираните държави, която има бюджетен излишък в размер на 1,1% от БВП. През 2015 г. всички държави са с бюджетен дефицит, като най-малък е той в Румъния (-0,8%), следвана от Унгария (-1,6%), България (-1,7%) и Словакия (-2,7%).

Данъците върху потреблението като % от БВП са най-високи в Унгария (15,7%) и в България (14,9%) при средно за ЕС28 11,2%. В Румъния са 12,8%, а в Словакия – 9,5%. Като процент от всички данъци, данъците върху потреблението са най-високи в България (53,3%), следвана от Румъния (45,1%), Унгария (40%) и Словакия (33,4%) при средно за ЕС28 28,5%. Спрямо 2007 г. данъците върху потреблението в България и в Словакия намаляват с около 1,5 пр.п., а в останалите държави се увеличават с по 1 пр.п.

Данъците върху труда като % от БВП в България са най-ниски (9,2%) при средно за ЕС28 20,1%. Най-високо е облагането на труда в Унгария (18,2%), следвана от Словакия (12,8%) и Румъния (11,3%). И като процент от всички данъци, данъците върху труда в България са най-малко (32,9%) при среден дял за ЕС28 51%. В Унгария делът на данъците върху труда в общото данъчно облагане е 46,4%, в Словакия – 45,4%, а в Румъния – 40%. Спрямо 2007 г. данъците върху труда у нас намаляват с 1,2 пр.п., в Унгария – с 1,9 пр. п., в Румъния – с 0,5 пр.п., а в Словакия се увеличават с 0,9 пр.п. Средно за ЕС28 е налице ръст на данъците върху труда с 1 пр.п.