БСК представя без коментар данни за промените, настъпили в България в периода след приемането на страната ни за пълноправен член на ЕС, през 2007 г. 

Показателите на България са съпоставени с тези на следните държави:

 1. Румъния – член на ЕС също от 2007 г.;
 2. Словакия и Унгария – съпоставими с България по ключови показатели, членове на ЕС;
 3. Македония и Сърбия – географски съпоставими с България нечленуващи в ЕС. 

Източници на данните са Евростат, Световна банка и ITC. 

Данните са обобщени в три групи, както следва:

Част I – Социални показатели:

 1. Демография
 2. БВП, производителност и пазар на труда
 3. Здравеопазване
 4. Образование 

Част II – Макроикономически показатели:

 1. Конкурентоспособност
 2. Външна търговия
 3. Инвестиции
 4. Наука, иновации и развойна дейност
 5. Бюджет, държавен дълг и резерв
 6. Европейски фондове

Част III – Секторни показатели:

 1. Енергетика и околна среда
 2. Туризъм
 3. Транспорт и инфраструктура
 4. Селско стопанство
 5. Администрация
 6. Правосъдие и вътрешен ред 

С цел по по-добро онагледяване на резултатите, по всеки от разделите е направена класация на изследваните държави (1-во място = най-добри резултати; 6-то място = най-слаби резултати).

Класирането е осъществено на три етапа:

1. Класиране по отделните показатели, включени в съответните подраздели;

2. Обобщено класиране по всеки от трите раздела;

3. Общо класиране. 

Цялото изследване можете да видите ТУК!

Графиките вижте ТУК!

Резюме вижте ТУК!