Европейският проект BE-Rural (Стратегии и планове за преход към биоикономиката с цел подобряване на селскостопанското и регионално развитие в ЕС) хвърля допълнителна светлина върху биоикономиката и нейните процеси

 

Проектът BE-Rural (www.be-rural.eu) е 3-годишен и се финансира по програмата за изследвания и иновации на Европейския съюз „Хоризонт 2020“. Той изследва потенциала на регионалните и местните икономики, базирани на биологични ресурси и подкрепя разработването на стратегии за биоикономика, пътни карти и бизнес модели. За тази цел проектът се фокусира върху създаването на отворени иновационни платформи (OIP) в избрани региони в пет държави: България, Латвия, Северна Македония, Полша и Румъния.

Българска стопанска камара изпълнява проектните дейности в България, с фокус върху региона на Стара Загора, където има изобилие от биомаса (ядрото на биоикономиката) и множество ресурси, които могат да се използват в процесите на биоикономиката, като етерично-маслени култури (маслодайна роза, лавандула, мента и др.), билки, овощни насаждения, лозя, фураж, зърнени и зеленчукови култури.

В основата на BE-Rural е широката ангажираност на местната академична общност (университет, гимназии и учащи се), научно-изследователските звена, бизнеса, политиците и гражданското общество. С цел тяхното привличане и участие в проектните дейности за насърчаване на разбирането и интереса към развитие на регионалната биоикономика се организират редица събития (образователни семинари, лятно училище за биоикономиката, уебинари, „магазин“ (pop-up stores) с продукти на биоикономиката). Пандемията попречи досега да се проведе „магазин“ (pop-up store) в България, но се планира той да се състои в Стара Загора през пролетта на 2022 г.

Заинтересовани страни от Област Стара Загора участват също в обсъждането на регионалния потенциал, разработването на успешни бизнес модели, стратегия и план за развитие на биоикономиката.

Един от интересните материали по проекта, разработен с помощта на партньорите от Германия и Шотландия, е Наръчник за регионални и местни био-базирани икономики, който освен полезна информация за биоикономиката, обхваща редица примери и възможности за използване на биомаса в регионалната биоикономика, бизнес модели и въздействия върху устойчивостта на биоикономиката. Наръчникът е достъпен в Българската стопанска камара.

 

А какво е биоикономиката?

Понятието „биоикономика" означава икономика, използваща земни, речни и морски биологични ресурси и отпадъци като суровини за производството на храни, фураж, промишлени стоки и енергия.

Водещият й принцип е като на кръговата икономика. Кръговата икономика е модел на производство и потребление, ограничаващ до минимум отпадъците с идеята за намаляване въздействието върху околната среда. А биоикономиката превръща органичните отпадъци, остатъците от селскостопанското и горското производство, от промишлените процеси и от хранителните отпадъци, в ценни и безопасни продукти на биологична основа.

Тя е иновативно направление, което обхваща всички сектори и системи, които разчитат на биологични ресурси, като селско и горско стопанство, рибарство, производство на храни, пулп и хартия, както и някои аспекти на химическата, биотехнологичната и енергийната промишленост. Биоикономиката предполага замяна на петролните и невъзобновяеми материали с биологични, а биологичните отпадъци имат значителен потенциал като заместители на химичните торове и за преобразуване в биоенергия.

Биоикономиката би могла да се справи с някои от най-належащите предизвикателства в днешно време, като например ограничаване на природните ресурси, изменението на климата, нарастването на световното население и загубата на биоразнообразие.

 

 

Дата: 07.01.2022

Прочетено: 244