Дата: 11.01.2012

Източник: БСК

Прочетено: 3659

Извлечение от протокола от проведената на 5 януари т.г., в БСК,
РАБОТНА СРЕЩА МЕЖДУ СОЦИАЛНИТЕ ПАРТНЬОРИ
по проблемите на социалния диалог и реформата в осигурителната система

***

В срещата участваха представители на ръководствата и експерти на национално представителните организации на работниците и служителите - КНСБ и КТ „Подкрепа", и на  национално представителни организации на работодателите - АИКБ, БСК, БТПП, БСЧП и ССИ.

Бяха обсъдени и приети предложения за:

  • Стабилизиране на осигурителната система, подобряване контрола и развитие на пенсионната система;
  • Промени в Кодекса на труда за подобряване на социалния диалог.

Участниците се договориха, че приетите с консенсус предложения следва да бъдат изпратени на Министър-председателя на Република България, г-н Бойко Борисов с оглед тяхното обсъждане в допълнително съгласуван формат, за предприемане на съответни промени в законодателството и подзаконовата нормативна уредба.

Участниците се обединиха около становището, че са налице повтарящи се проблеми при свикването на извънредни заседанията на НСТС, най-често чрез различни форми на отказ или постоянно отлагане. Практиката показва, че в голяма степен те са свързани с неограничените възможности за свикване на извънредни заседания (до 5 дни от поискването) от всяка от представените организации.

Общо е становището за въвеждане на регулярни месечни заседания и нуждата от иницииране на промени в процедурата за свикване на извънредни заседания и Правилника за НСТС. Изразена е обща готовност за сформиране на експертна група, която да подготви и внесе за последващо обсъждане предложения в тази посока.

Като цяло се одобрява предложението на БСК, становищата, предложенията и решенията на НСТС да се внасят за разглеждане в Министерски съвет по реда на чл. 36 на Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, приет с ПМС № 229 от 23.09.2009 г., обн., ДВ, бр. 78 от 2.10.2009 г.

Прие се, че е добре да се внесат промени и допълнения в Кодекса на труда за подобряване на публичността на разискванията, изразените становища в НСТС, поддържането на Интернет страница и свикване на редовни пресконференции след заседание на НСТС.

Беше предложено свикване на следваща (трета) двустранна среща до края на м. януари, за обсъждане на пакет от мерки и промени в нормативната уредба, подготвени по изпълняваните от социалните партньори проекти по ОП „Развитие на човешките ресурси". Подготвените изменения и допълнения в закони, постигнати в работата на отделните организации по проектите, могат да се обединят от името на всички организации или само на разработилите ги и да бъдат представени на Министър-председателя за обсъждане и приемане по целесъобразност.

Вижте конкретните предложения на социалните партньори в прикачения по-долу файл!