Дата: 16.08.2012

Източник: БНР/Vesti.bg

Прочетено: 2973

Ефективността на публичните ни разходи е изключително ниска. Със същите разходи бихме могли да получим два пъти по-високи резултати. Нашите притеснения са, че липсват ясни индикатори за постигане на заложените цели.

Това отбеляза пред БНР заместник-председателят на Българската стопанска камара (БСК) Камен Колев като една от забележките към проекта на Закона за публичните финанси.

Прокламира се един добър принцип, че този бюджет, тези публични разходи се правят на програмен принцип, т.е. преследват се определени цели чрез тези програми, но съществува много голям риск това да се окаже просто един стремеж, който не е подплатен с реални резултати, каза Колев.

В крайна сметка харченето на публични средства да се превърне в едно покриване на разходи без оглед на постигане на предварително заложените цели, посочи той. Проблемът тук е в прозрачността, която в този проектозакон липсва в достатъчен размер. Всички ведомства добре е, че публикуват своите бюджети, но нямат задължение да публикуват отчетите по тези бюджети, за да се види до каква степен са постигнати целите. Според нас верният подход в това отношение е държавата да се разтовари от несвойствени дейности, от несвойствени проекти и публични услуги и да потърси по-висока ефективност и качество на тези дейности чрез публично-частни партньорства, допълни зам.-председателят на БСК.

Колев смята, че се дава прекалено голяма свобода на финансовия министър, респективно на Министерския съвет, да променя бюджетите на отделните министерства. Той добави също, че има текст, който дава право на министъра на финансите да възлага управлението на публични средства на други лица. Според него този текст крие сериозни рискове.

БСК има забележки и по отношение на Сребърния фонд и управлението на финансовия ресурс на НЗОК. БСК принципно подкрепя проекта на Закона за публичните финанси, защото той акцентира на спазването на бюджетната дисциплина, което е в унисон с изискванията на ЕС за съгласуване на бюджетните рамки, подчерта още Камен Колев.

Приветстваме и програмното ориентиране на всички разходи, изравняването на режима на внасяне на осигуровките на заетите в държавните институции с режима в частния сектор, с еднаквите санкции и основно тези вноски да са част от бюджетите на съответните министерства, като по този начин става ясно каква е ефективността на дейността на държавната дейност в една определена сфера, добави Колев.