Дата: 10.10.2012

Източник: БГФМА/БСК

Прочетено: 3813

Липсват квалифицирани кадри за сектора и програми за тяхното обучение

Фасилити мениджмънтът е бизнес с голям потенциал и значение в страната, тъй като той предопределя вида на общия сграден фонд в населените места и е важен за правилното използване на голям спектър от ресурси – енергийни, финансови, на сигурността и безопасността на населението, за здравословните и безопасни условия на труд в офисните и административни сгради.

Това казаха на пресконференция днес, 10 октомври 2012 г., Тошо Киров – председател на Българска фасилити мениджмънт асоциация (БГФМА), Томчо Томов – ръководител на Националния център за оценка на компетенциите при БСК, и Тони Кийн – президент на Международната фасилити мениджмънт асоциация (ИФМА). Те представиха резултатите от анализ за състоянието на работната сила в сектор „Фасилити мениджмънт“, разработен от екип на Секторния консултативен съвет „Фасилити мениджмънт“ в рамките на осъществявания от БСК проект по ОП „Развитие на човешките ресурси“ – „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони“.

Основните изводи от секторния анализ са следните:

 • През последните години броят на компаниите, занимаващи се с фасилити мениджмънт в България, се запазва постоянен. Това, пречупено през финансовата и икономическата криза, показва колко са нужни тази компании за поддръжката на сградния фонд.
 • Не малко международни компании за фасилити мениджмънт оперират на Българския пазар, което говори за потенциал за растеж на този бранш.
 • Възрастовата граница на заетите в сектора е висока. Това, съчетано с липсата на достатъчно квалифицирани кадри, ще бъде един от основните проблеми, пред които ще се изправят компаниите от сектора.
 • Липсва специализирано обучение в сферата на управление и поддръжка на сграден фонд, както в средните, така и във висшите учебни заведения.
 • Липсват дефинирани професии в сектора. Към момента има само една специализирана професия в НКПД – „фасилити мениджър”. Необходимо е да се дефинират и други професии и длъжности, които да се изведат в отделна група.


На база на секторния анализ могат да се изведат и няколко основни тенденции за бъдещото развитие на сектора.

Тенденция 1. Заетите в сектор „Фасилити мениджмънт“ ще трябва да повишат своите компетенции в областта на екологията, информационните технологии и устойчивото развитие.

Тенденция 2. Все повече компании ще се обръщат към професионални фасилити мениджмънт компании за управление на сградният им фонд. Това ще доведе до голямо търсене на добре подготвени кадри.

Тенденция 3. Процесите по автоматизация ще доведат до леко намаляване на броя на заетите за сметка на по-високо качество на предлаганите услуги.

Акцент по време на пресконференцията беше поставен и върху бъдещото развитие на фасилити мениджмънта в България и ще бъдат представени възможностите за сътрудничество между БГФМА и ИФМА. Предстои подписване на споразумение за сътрудничество между двете организации, съобщиха Тошо Киров и Тони Кийн. Основните цели на споразумението ще бъдат:

 • Българските компании от сферата на фасилити мениджмънта да станат по-разпознаваеми на европейската и международната сцена;
 • Фасилити мениджмънтът в България да има лесен и бърз достъп до ресурсите на ИФМА;
 • Да се развият обучителните програми на ИФМА в България.


Предстои провеждането на среща между представителите на ИФМА и БГФМА с Елица Николова - съветник на президента на Република България по икономическите въпроси и развитието на регионите и инфраструктурата. На срещата ще бъдат обсъдени възможностите за развитие потенциала на фасилити мениджмънта в България, най-вече при професионалното управление на държавния и общински сграден фонд. Очакванията са в следващите две години акцент да се постави върху сградите на учебните и лечебните заведения – детски градини, училища, университети, ДКЦ, болници и др.

От една страна, фасилити мениджмънтът ще спомогне за подобряване на комфорта на ползвателите на тези сгради, а от друга - може да спомогне за драстично намаляване на разходите, свързани с експлоатацията, подобряване на енергийната ефективност, намаляване на разходите за отопление и климатизация, консумативи и др.

***

Българска фасилити мениджмънт асоциация (БГФМА) е неправителствена организация, обединение на физически и юридически лица, осъществяващи дейност в областта на ФМ. БГФМА е създадена през 2008 г. и към момента в нея членуват над 40 физически и юридически лица.

Целите, които сдружение си поставя, са: развитие на знанията и професионалните качества на фасилити мениджърите, популяризиране и повишаване на престижа на професията на фасилити мениджъра в страната и региона, както и създаване на комуникация и сътрудничество с държавните институции, органите на местната власт и съсловни организации.

***

Международната фасилити мениджмънт асоциация (IFMA) е най-голямата и най-добре разпозната международна асоциация на професионални фасилити мениджмъри. Асоциацията обединява 22,655 членове в 78 страни.

Членовете на асоциацията:

 • Включват 127 локални организации в целия свят;
 • Управляват повече от 3.4 млрд. квадратни метра;
 • Годишно закупуват продукти и услуги на стойност US$ 100 млрд.