Дата: 12.03.2013

Източник: БСК

Прочетено: 2455

Днес в Българска стопанска камара се състоя разширено заседание на Управителния съвет на Асоциацията на горските фирми в България /АГФБ/. Заседанието бе ръководено от г-н Иван Пенков – председател на УС. В работната дискусия участваха и г-н Димитър Джоков – заместник-председател на сдружението БУЛПРОФОР, представители на горски фирми от страната, както и експерти от Българска стопанска камара.

Представителите на горските фирми споделиха тревогата си от липсата на диалог с досегашното ръководство на МЗХ, деформациите на пазарните механизми в дърводобива, както и опитите на държавната администрация да създаде монополно положение на някои от фирмите в сектора.

На Управителния съвет на Асоциацията на горските фирми бе предложено спешно да инициира активни контакти с другите браншови организации от сектора, да систематизира и обобщи направените предложения и позицията на горските фирми за преодоляване на сегашните затруднения в тяхната работа. Предложено бе също да се консултира с останалите фирми, членуващи в браншовата организация, стартирането на самостоятелна браншова процедура за поощряване, подкрепа и утвърждаване в публичното пространство на коректните фирми. В тази връзка да се популяризира въвеждането на нови правила за участие в обществените поръчки, които да допринесат за повишаване на прозрачността в провежданите търгове.

В заключение бяха очертани възможните стъпки и конкретните действия на членовете на Асоциацията на горските фирми в България за търсенето на активни контакти с бъдещото ръководство на МЗХ, за решаване на най-наболелите проблеми в бранша и повишаването на неговата конкурентоспособност.