26.08.2013

България е на 65 място в света по износ, което е покачване с 4 места спрямо 2011 година, показва анализ на Център „Външноикономическо сътрудничество“ на Българската стопанска камара.  

Страната ни е лидер в износа на нишови продукти. Както и в предишни години, водещите експортни групи стоки на България са горива и мед, следвани от електрически и електронни изделия и машини. Експортният ръст при горива и мед изпреварва ръста на световния внос, но и при двете групи стоки голяма роля играе нарастването на цените. Износът на електроника и електротехника през последните 5 години (2008-2012 г.) бележи средно годишен ръст 12%, докато световният внос расте с 6% за същия период, т.е. страната ни печели пазарен дял, въпреки спада през 2012 година. Постижения има при машините: за 5 години средният ръст е 6% при средногодишен ръст на световния внос 5%, също с известно отстъпление през 2012. Следващите групи продукти са житни растения, облекла, различни от трикотажните, желязо и стомана и фармацевтични продукти.

Много силен ръст има при житните растения – средно 17% за 5 години при ръст на световния внос от 5%, и при фармацията – съответно 23% срещу 4%. Изостават облеклата и желязо и стомана – и при двете групи се регистрира не само спад през 5-те години, но и загуба на пазарен дял. През последните години традиционно добре се представя износът на маслодайни семена – средно 18% ръст на нашия износ при 9% ръст на световния внос; има съществен спад от 32% през миналата година. Впечатление прави износът на автомобили (части) и велосипеди – ръст от 32% средно за пет години, въпреки миналогодишния спад от 14%.

Анализът по подпозиции на Хармонизираната система (ХС) е по-интересен, сочи проучването. През последните 5 години (2008-2012) при всички стоки с износ над 250 мил.щ.д., с изключение на електроенергия и комплекти проводници за автомобили, ръстът в стойност изпреварва ръста в количество. Това означава, че част от ръста на износа се дължи на повишени цени, а не на повече произведена и изнесена продукция. В стойностно изражение през 2012, България има най-голям износ на средни и тежки нефтени деривати, но за периода 2008-2012 средногодишният ръст е 7% при ръст на световния внос от 12%, като българският ръст за този перод се дължи изцяло на ръст на цените и липса на ръст в количество.

Следващи в експортната ранглиста са леки нефтени деривати със средногодишен ръст за периода 2008-2012 от 17 %, от които почти 60% се дължат на по-високи цени. При рафинирана катодна мед има 31% средногодишен ръст срещу 11% ръст на световния внос. При тази стока има значителен количествен ръст, което се дължи на внедряване на нови технологии за последваща обработка на нерафинирана анодна мед; при нерафинирана анодна мед освен спад, регистрираме загуба на международни позиции. Въпреки този спад, България запазва водещо място в света при износ на нерафинирана анодна мед вече няколко години. Известна изненада на фона на информацията, идваща от българските производители, е представянето на износа на пщеница, която вече е на 5 място в експортната ни листа, бележи стабилен ръст за 2008-2012, увеличава експортни цени и заема нови пазари.

България е на 12 място в света по износ на пшеница.

Пълният текст на анализа е достъпен в секцията „Анализи“.

Дата: 26.08.2013

Източник: БСК

Прочетено: 3156