Дата: 03.10.2013

Източник: БСК

Прочетено: 3697

На 3 октомври 2013 г. в Българската стопанска камара се проведе семинар с акцент върху  ролята на бизнеса в борбата с младежката безработица. Водещ  лектор на събитието бе Щефан Баслер от „Филипс“ (Австрия). Баслер обърна специално внимание върху темата за дуалната система на образование и чиракуването във "Филипс" и Австрия.

Ръководителят на Националния център за оценка на компетенциите Томчо Томов, представи последни данни за проблемите на младежката заетост в България и тенденциите на пазара на труда. Според Томчо Томов основни причини за високия процент млади хора без работа у нас са:

 • Нивото на професионално образование и липсата на професионално ориентиране;
 • Липсата на връзка между образование и пазар на труда;
 • Стремежът на работодателите по време на криза да наемат и задържат висококвалифицирани служители;
 • Слабото прилагане на гъвкави форми на заетост в България;
 • Липсата на система за прогнозиране на потребностите от квалификация;
 • Неразвитата система за учене през целия живот.

 

Участие в семинара взеха и представители от Министерство на труда и социалната политика, КНСБ, Балканско бюро за подпомагане на средното съсловие, редица секторни референти, браншови и съсловни организации.

Семинарът се провежда в рамките на изпълняван от БСК международен проект „Подпомагане на младежката заетост в Централна и Източна Европа – CEE YOUTH project”, с партньори от Австрия, Унгария, Словакия, Словения и Черна гора.

Проектът цели:

 • Да се повиши информираността на работодателите и работниците относно предимствата при наемане на работа на млади хора;
 • Подпомагане на социалните партньори от Централна и Източна Европа при създаване на условия за повече и по-добри контакти за стажуване и чиракуване
 • Подпомагане на социалните партньори при намиране на най-добрите практики за откриване на пречките за наемане на млади хора и тяхното преодоляване
 • Насърчаване на работодателите да предлагат повече професионален опит, възможности за стажуване, чиракуване и насърчаване на младите хора да се възползват от тези възможности
 • Постигане на по-добро взаимодействие между образование и работа
 • Утвърждаване на добре функциониращата система на чиракуване, която допринася за повишаване на фирмената конкурентоспособност.

 

Следващият етап от семинара ще се проведе на 29 октомври 2013 г. с водещ лектор от компанията „Хенкел“.

Младежката безработица

По данни на Евростат през 2012 г. младежката безработица в ЕС е била 23%, за България този процент е 28%.

През 2012 г. в България е имало 815 хиляди млади хора на възраст 15-24 години, от които 178 хиляди са били наети на работа, 70 хиляди са били безработни и 567 хиляди са били икономически неактивни.

СНИМКИ