Дата: 20.11.2013

Източник: БСК

Прочетено: 2894

С писмо до БСК вицепремиерът Даниела Бобева уведомява за проведени разговори с Дирекция „Управление на водите“ в МОСВ и изразени намерения за преразглеждане на Тарифата за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване.

Писмото е във връзка с направени в края на м. Октомври т.г. писмени предложения от страна на БСК до Министерския съвет за намаляване на таксите за водовземане, ползване на воден обект и замърсяване.

Предложението на БСК е предизвикано от прилагането на тарифата, което доведе до значително увеличение на разходите за 2012 г., в резултат на увеличените единични такси. Например, за водовземане от подземни води за промишлени нужди увеличението е почти 6 пъти, за охлаждане - до 8 пъти, а за питейно – битови нужди те са нараснали повече от 35 пъти. При водовземане от повърхностни води за промишлени нужди се отчита ръст в разходите до 4 пъти, а за заустване на водите – между 2,5 и 11 пъти. При това абсолютният размер на увеличението възлиза от стотици хиляди лева до над 1 милион лева.

Чрез писмото си Даниела Бобева информира, че предложенията на БСК са включени във Втория пакет от мерки за намаляване на регулаторната тежест, а преразглеждането на таксите за водоползване ще бъде възможно след приключване на обществена поръчка за извършване на оценка на въздействие на посочения норомативен акт. Според министър Бобева, „икономическата обосновка и икономическият анализ ще се базират на водоползването за периода 207-2012 г., като се вземат предвид силно променените условия в периода след 2009 г. и се осигури социална поносимост на таксите“.