Дата: 27.01.2014

Източник: БСК

Прочетено: 3281

На 23 януари 2014 г, в гр. Смолян бе проведена  работна среща между Областния управител на гр. Смолян, представители на Българска стопанска камара и Стопанска камара Смолян.

Домакин на срещата бе Областният управител на гр. Смолян – инж. Димитър Кръстанов.

В срещата участваха г-н Момчил Караиванов – Директор на Дирекция “Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” , г-н Кръстьо Вангелов СК Смолян, г-н Иво Царев, СК Смолян, г-н Димитър Пепеланов СК Смолян, Инж Недко Пашамов СК Смолян,  г-н  Димитър Кисьов, г-н Кирил Желязков БСК, г-н Добри Митрев БСК и г-н Мирослав Тончев БСК.

В рамките на срещата бе представен проектът на БСК „Международна инициатива за подпомагане на завършилите висши училища и предприемачество“, който се изпълнява по програмата за териториално сътрудничество „Гърция – България 2007-2013 .“ Проектът се изпълнява от трима партньори от българска и 5 партньори от гръца страна. Водещ партньор е гръцкото Министерство на регионалното развитие на Македония и Тракия. От българска страна са включени Министерството на икономиката и енергетиката, БСК със своите регионални камари в Смолян и Кърджали  и бизнесасоциация от Благоевград.

Участниците обсъдиха възможностите за подкрепа и партньорство по въпроси и дейности на изпълнението на Проекта като:

Заетост и местни структури за развитие на кариерата на завършилите висши училища в област Смолян, Подготовка за инкубиране на младите висшисти /преинкубиране/, Създаване на виртуален инкубатор и подкрепящи инструменти в процеса на преинкубиране, Организиране на „отворени“ лаборатории и семинари за популяризиране целите на Проекта.

Областният управител г-н Кръстанов запозна представителите на Българска стопанска камара с някои от основните дейности и приоритети стоящи пред Областната администрация, в т.ч. за новите подходи при изготвяне и реализиране на индикативния областен бюджет, съобразно местните специфики и целящ устойчива среда за предприемачите, трайно увеличаване на заетостта в десетте общини на Областта.

Също така акцентира върху конкретните дейности, които Областната админисрация предприема по отношение развитие на секторните политики в Областта, пречупени през целите за подобряване жизненото равнище на населението в региона. В тази връзка той особено отбеляза възможността Проектът да се разглежда и като важен елемент от областните цели за периода 2014 – 2020 година, в които Българска стопанска камара, като национално представителна организация на индустриален и работодателски интереси, е търсен партньор за възобновяване на традиционни дейности в региона, в т.ч. индустриални производства и предприемачески инициативи.

Срещата бе закрита с поетите ангажименти за продължаващи съвместни действия и инициативи по търсене и прилагане на възможни механизми и подходи за реиндустриализация на региона.