Дата: 09.07.2014

Източник: БСК

Прочетено: 2724

Сериозен проблем пред частната охранителна дейност е липсата на нормативен регламент, който да определи кои услуги попадат в обхвата на частните услуги за сигурност. Анализ на Националната асоциация на фирмите, охраняващи с технически средства, реализиран в рамките на проект на БСК, показва още, че има сериозни дефицити в образователната и професионалната структура на заетите. Наблюдава се остър дефицит на нужните професии и длъжности в сектора, сред които въоръжена охрана, охранители в автопатрули и специалисти, които проектират и изграждат системи за сигурност.

В рамките на заседанието на Секторния консултативен съвет „Частна охранителна дейност“, създаден по проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони“, бяха представени ключови проблеми и предизвикателства пред сектора. За справяне с предизвикателствата по отношение на недостига на кадри, които да отговарят на изискванията на бизнеса, са разработени професионалните стандарти за 20 ключови длъжности за сектора, от които се очаква да имат решаваща роля в развитието на частния охранителен бранш. Към момента изготвените стандарти са тествани реално в повече от 20 предприятия.

По този начин охранителният бизнес въвежда доброволно сред десет водещи пилотни предприятия компетентностния подход на управление, който залага освен на задължителните изисквания за професионален ценз и на личните умения и компетенции на служителите. Така се гарантира по-високо качество на услугата и възможност за кариерно развитие. Компетентностният подход предлага възможност за изследване на придобитите неформални знания и дава възможност за надграждането им. „Това е възможност браншът да заеме своето място в сферата на специфичните услуги, защото ще гарантира добавена стойност на услугата чрез развитието на заетите в него. Ценното на въвеждането на професионални стандарти е също така участието на фирми, които на практика са конкуренти по между си, но имат обща визия за развитието на сектора.“, коментира Татяна Иванова, секторен референт на СКС „Частни услуги за сигурност“.

Специфичните компетенции, които трябва да притежават заетите в охранителния бранш са свързани основно с преценяването на риска и поемането на риск, издръжливостта на стрес и напрежение, самоконтрола, използването на оръжие, личната мотивация и вниманието към детайлите, спазването на правилата и процедурите. Мениджърите, заети в охранителния сектор, трябва да притежават компетенции, свързани с управлението на промяната, познаването на бизнес средата, управлението на кризи и конфликтни ситуации.

Компетентностният модел за длъжностите в сектор „Частни услуги за сигурност“ е пример в цяла Европа, констатират от Европейската асоциация ЕВРОАЛАРМ. В същото време у нас липсва всякаква регулаторна рамка за сектора в България.

Присъстващите на срещата бяха единодушни, че проблемите в сектор „Частни услуги за сигурност“ са твърде много, но чрез Секторния консултативен съвет се постига обединение и се дава по-голяма гласност на областите за подобрение. Участниците апелираха браншът да продължи обединението си, за да се постигнат желаните реформи и да се създаде единна браншова организация, в която да членуват всички фирми, които се занимават с предоставянето на частни услуги за сигурност.

За повече информация: Татяна Иванова, секторен референт, тел. 0886 701 504