Дата: 10.10.2014

Източник: БСК

Прочетено: 4158

6 млрд. евро за периода 2014-20120 г. отпуска Европейският съюз за интегриране на младежите между 15 и 24 г. на пазара на труда или обратно в образователната система, като за България са предвидени 55 млн. евро.

Днес, 10 октомври 2014 г., на тържествена церемония в Министерския съвет социалните партньори подписаха Националното рамково споразумение за реализация на Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта 2014-2020 г. Подпис под документа поставиха министрите на труда и социалната политика Йордан Христосков, на образованието и науката Румяна Коларова, и на младежта и спорта Евгения Раданова, ръководителите на национално представителните организации на работодателите и на работниците и служителите, Националното сдружение на общините в РБ и ръководителите на националните младежки организации.

В експозето си пред участниците в церемонията вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Йордан Христосков подчерта стратегическото значение на подписания днес документ, като отбеляза предвиденото в него ясно разделение на ангажиментите и отговорностите на отделните страни, както и конкретизирането на финансирането на отделните дейности. "По схемата "Младежка заетост" само за две седмици са заявени близо 10 хиляди работни места", съобщи вицепремиерът Христосков. Той допълни, че в периода 15-29 септември т.г., през който работодателите можеха да кандидатстват по схема "Младежка заетост", са заявени 6486 работни места за стажуване и 3471 за чиракуване на младежи до 29 г. Заявките на работодателите са предимно за сервитьори, бармани, готвачи, експерти по маркетинг, медицински работници, счетоводители, съобщи още министърът.

Г-жа Румяна Коларова сподели, че ключова грижа на Министерството на образованието и науката е ограничаването на ранното отпадане от училище, което е водеща предпоставка за безработицата сред младите хора. Също така, министърът на образованието акцентира върху важността на въвеждането и ефективното прилагане на т.нар. дуално обучение, както и от продължаване на успешните проекти в областта на ученическите и студентски стажове. До момента през подобни програми са преминали над 30 000 млади хора, като се очаква до края на годината техният брой да нарасне с поне още 10 000 души. Министърът на образованието сподели, че е налице сериозна активност към тези програми от страна на работодателите, на висшите училища и на самите учащи. Румяна Коларова отправи призив към работодателите занапред да започнат да издават сертификати за придобитите умения и знания по време на стажантските практики.

Министърът на младежта и спорта Евгения Раданова допълни, че в унисон с целите на подписания днес документ е и Националната програма за младежта, в рамките на която се предвижда изграждането на консултантски центрове за младежи в цялата страна.

"Бурното развитие на технологиите през последните десетилетия стана причина за сериозно отдалечаване на образователните от професионалните стандарти, което стои в основата на разминаването между очакванията на работодателите и възможностите на младите работници, оттам и големият проблем с високите нива на младежка безработица". Това сподели изпълнителният председател на Българската стопанска камара (БСК) Божидар Данев и подчерта приноса на камарата за преодоляване на този проблем чрез изградената Информационна система за оценка на компетенциите MyCompetence. Системата предлага множество възможности за младите хора да самооценят личните си знания и умения и, при необходимост да ги доразвият чрез онлайн обучения с последваща сертификация (валидиране). Г-н Данев подчерта, че усилията на социалните партньори не трябва да са насочени към генериране на временна заетост, а към стимулиране на създаването на качествени и устойчиви, високо платени работни места. "Нужни са ни хора с висока образователна и професионална култура и именно това трябва да бъде целта на нашите съвместни усилия", категоричен бе Божидар Данев.

Според председателя на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев подписаният днес документ е добър пример за обединяването на държавата и неправителствения сектор около ключови за обществото ни проблеми. Той изрази надежда този пример да се мултиплицира и върху други сфери социално-икономическия живот. Г-н Велев подчерта, че устойчиво решение на проблема „младежка безработица“ може да има само при ръст на икономиката.

"За нас, освен младежката заетост, значима е и темата за младежкото предприемачество", подчерта главният секретар на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) Васил Тодоров.

Значимостта на подписаното днес споразумение за преодоляване на проблемите на младите хора беше подчертана и от ръководствата на Конфедерацията на индустриалците и работодателите в България (КРИБ), Конфедерацията на труда КТ „Подкрепа“ и Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ).

Представителите на младежките организации отбелязаха факта, че за първи път са включени като страна по документ, касаещ техните членове и връстници. Те изразиха надежда, че националното рамково споразумение няма да остане само "на хартия", а ще стане катализатор за прилагането на конкретни и, най-вече, ефективни мерки за преодоляване на младежката безработица и социална изолация.

Националната гаранция за младежта на България предвижда всеки млад човек на възраст от 15 до 24 години вкл. да получи добро предложение за работа, продължаване на образованието, чиракуване или стаж в рамките на 4 месеца след, като остане без работа или напусне системата на формалното образование.

Националната гаранция за младежта на България ще се реализира поетапно. За младежите, регистрирани в бюрата по труда, предложение ще бъде отправяно до края на 4-тия месец от регистрацията им. Младежите, които не работят и не учат, и не са регистрирани в бюрата по труда, ще бъдат информирани относно възможните услуги, които могат да ползват след регистрация в бюрата по труда, в срок до един месец след получаване на индивидуалните им данни и адрес за кореспонденция в институцията или организацията, която ще осъществява тяхното активиране.