01.12.2014

Българската стопанска камара ще подпомага иновативни фирми с пакет от нави услуги, който включва:

(1) Анализ на състоянието на фирмата с помощта на IMP3rove - специализиран инструмент за оценка на иновативния капацитет на фирми, разработен от AT Kerney и Европейската комисия, собственост на IMP3rove academy. Изготвеният анализ ще обхваща:

  • Външна среда
  • Ръководство и стратегии
  • Организация и условия за успех
  • Иновационни процеси
  • Резултати и инструменти за подобряването им

 

(2) Изготвяне на план за действие за подобряване на констатираното в анализа по т. (1) състояние:

  • Какво да направи фирмата – вътрешни промени, изграждане на капацитет, комуникационни канали и подобни;
  • Какво да направи БСК;
  • За какво да се потърсят външни консултанти

 

(3) Реализиране на плана с активното участие на фирменото ръководство.

Очаква се след предоставяне на пакета услуги да има измерим резултат, например: насочване към източник за финансиране на иновативен проект, кандидатстване с проектно предложение по европейски рамкови програми или национални оперативни програми, подпомагане интернационализацията на дейността, изготвяне на бизнес план за реализация на конкретни цели, насочване към потенциален чуждестранен партньор, увеличени продажби и работни места или други измерим резултат.

Избраните фирми не дължат възнаграждение на БСК за този пакет услуги. Не се дължи такса и за анализа с IMP3rove. Тези дейности се заплащат по програма Хоризонт 2020, Инструмент на МСП. При необходимост, фирмата покрива командировъчните разходи на експерта от БСК и разходите за външни консултанти. Изцяло за сметка на фирмата са разходите за изпълнение на предвидените в плана нейни дейности.

Иновациите са ключов инструмент за повишаване на конкурентоспособността и устойчивия растеж на всяка организация. В този случай всички дейности, свързани с развитие на устойчиви иновации трябва да бъдат управлявани чрез системен подход. Инструментът IMP3rove - www.improve-innovation.eu е специализиран инструмент за оценка на иновативния капацитет на фирми за управлението на иновационните процеси чрез структуриран и ефективен подход. Българска стопанска камара е партньор на Европейската академия за управление на иновации - IMP3rove и разполага с експерти, обучени и сертифицирани за работа с инструмента . IMP3rove.

Чрез подпомагане на иновативно ориентирани фирми да преминат оценка с IMP3rove, експертите на БСК ще поставят основи за развитие на иновативен капацитет на фирмите за по-добро управление на техните иновационни процеси. Чрез инструмента IMP3rove, БСК предлага оценка на иновационния капацитет на фирмите в съответствие с европейските стандарти за управление на иновации. ( CEN TS 16555-1, CWA 15899)

Дата: 01.12.2014

Източник: БСК

Прочетено: 2044