Дата: 01.02.2008

Източник: www.bia-bg.com

Прочетено: 2522


Управителният съвет на Българската асоциация на металургичната индустрия на свое заседание, проведено на 31.01.2008 г. прие следната

ДЕКЛАРАЦИЯ

  • Българската асоциация на металургичната индустрия /БАМИ/ следи с особена загриженост протичащите събития в „Кремиковци” АД, съосновател и постоянен член на Асоциацията.
  • Случващото се във фирмата потвържава многократно изразяваната от нас позиция, че проблемите в металургичната индустрия могат да доведат до възникване на негативни последици за икономиката на страната.
  • Работодателите от сектора отдавна осъзнаха необходимостта от влагането на големи инвестиции за преструктуриране и модернизиране на предприятията и това вече се реализира във всички фирми. В „Кремиковци”АД тези промени протичат по-бавно.
  • Причините за забавеното изпълнение на Плана за жизнеспособност на дружеството са многостранни, но следва да се отчетат и допълнително утежняващи фактори. Те са свързани с непрогнозируемо нарастващите през последните години цени на електроенергия, природен газ, ж.п. превозите и др., като тези процеси ще продължат да влияят негативно на целия сектор и през настоящата година.
  • Въпреки значимото за страната производство на стомана, това количество на глава от населението е почти два пъти по-ниско спрямо средното за страните от Европейския съюз. Прекратяване на дейността на „Кремиковци” АД ще повлияе още по-негативно на този показател и ще ни отдалечи от  развитите страни.
  • Настояваме българската индустрия да се развива с активна държавна политика, осигуряваща благоприятна среда за успеха на бизнеса, а не чрез закриване на мощности от тежката индустрия, която е структуроопределяща и основа за развитие на последващите ешалони на икономиката на страната.