Дата: 10.02.2015

Източник: Mediapool

Прочетено: 1150

Процедурите за придобиването на професорско звание са се увеличили двойно през последните четири години и, ако преди това на трима доценти се е падал 1 професор, в момента съотношението е почти 1 към 1. Новите процедури за професори в периода 2011-2014 година са 1414, докато през предходният четиригодишен период 2007-2010, когато степените и званията се даваха от ВАК, процедурите за професори са били 773.

Тези данни бяха изнесени във вторник от председателя на Съюза на учените акад. Дамян Дамянов при обсъждането на предстоящите промени в Закона за развитието на академичния състав, с които се цели да се въведат национални критерии в процедурите за академично израстване. Промяната се наложи, тъй като със Закона за развитието на академичния състав от 2011 година беше дадена пълна свобода на университетите при провеждането на процедурите и това доведе до безконтролното роене на професори със спорни по качество научни трудове.

Цифрови данни за проведените процедури за научни степени и научни звания/академични длъжности през двата периода
 

Научни степени и звания/длъжности

2007 - 2010

2011 - 2014

Доктор/кандидат

3134

3591

Доктор на науките

487

215

Главен асистент

-

800

Доцент

2449

1750

Професор

773

1414

ОБЩО

6843

7770

 

Степен доктор през последните четири години са защитили 3 416 души, като броят им се увеличава с всяка изминала година. През учебната 2010/2011 година те са били 596 души, през 2011/2012 – 639 души, през 2012/2013 – 979 души и през 2013/2014 година 1202 души.

Дамянов коментира, че процедурите за образователната и научна степен "доктор” нарастват с добро темпо. "Остава отворен въпросът дали качеството на дисертациите пада. Подобни изказвания свързват проблема с по-ниската критичност на научното жури. Ако такава тенденция е налице, това е тъжен и сериозен извод за академичната общност. Защото критичността и обективността са основно наш проблем", посочи той.

Информация за придобиването на образователната и научна степен”доктор” в страната през последните 4 години:

„Доктор”

Общ брой

редовни

защитили

2010/2011

4095

1964

596

2011/2012

4703

2384

639

2012/2013

5371

2790

979

2013/2014

6055

3096

1202

 

Най-много процедури за нови научни степени и академични длъжности естествено има в големите университети - Софийския университет, Медицинския университет в София, Техническия университет в София, УНСС. Когато се изчисли процентът на новоизбраните доценти и професори като част от общия научно-преподавателски състав обаче първенци в коването на нови кадри се оказват Университетът по хранителни технологии в Пловдив и Университетът по библиотекознание и информационни технологии. Произведените нови кадри в последните два университета са близо 30% спрямо общия преподавателски състав. За сравнение в Софийския университет и другите големи университети новите кадри са около 20 на сто.