Дата: 21.05.2015

Източник: Investor.bg

Прочетено: 1527

Активите и приходите на пенсионноосигурителните дружества растат през първото тримесечие на годината, но успоредно с тях - и разходите, с което нетната печалба спада.

В периода януари-март 10-те пенсионни компании реализират положителен финансов резултат в размер на 17,51 млн. лв. Той обаче е по-нисък със 7,9% в сравнение с първото тримесечие на миналата година, показват изчисленията на Investor.bg на база предварителните данни на Комисията за финансов надзор (КФН).

Нетната печалба намалява заради по-високите разходи (с 2,3 млн. лв.) и по-ниските приходи от управление на собствени средства (с 3 млн. лв.), които не се компенсират от ръста на приходите от такси и удръжки (4,6 млн. лв.)

През първото тримесечие общите приходи на пенсионноосигурителните дружества се увеличават с 9% до 43,25 млн. лв., благодарение на ръста на приходите от такси и удръжки. Те се повишават с 14,7% на годишна база до 35,58 млн. лв. Прирастът на общите приходи би бил по-голям, ако не бе спадът на приходите от управление на собствени средства, които през тримесечието е в рамките на 45,1 на сто до 3,7 млн. лв.

Разходите на компаниите нарастват с 24,8% на годишна база до 25,5 млн. лв. основно заради прираста на разходите за управление на собствени средства. Спрямо първото тримесечие на 2014 г. те скачат близо 4,8 пъти до 2,9 млн. лв. Волатилността на пазарите на акции, валути и облигации, в които инвестират пенсионните дружества, през първото тримесечие бе висока, което очевидно е намерило отражение върху дейността на компаниите.

За една година броят на осигурените лица също се увеличава. Към края на март 2015 г. в четирите вида пенсионни фондове – универсални, професионални, доброволни и доброволни по професионални схеми – се осигуряват 4 313 501 души. Броят им е с 2,4% повече спрямо същия период на миналата година, сочат още данните на КФН.

Освен това за първите три месеца по всички свои пенсионни фондове дружествата покриват определената от регулатора минимална доходност за предходния 24-месечен период.

Минималната доходност по универсалните пенсионни фондове за периода 31 март 2013 г. до 31 март 2015 г. е 3,72 на сто, а компаниите реализират средна доходност от 6,26%.

По професионалните пенсионни фондове КФН определя минимална възвръщаемост от 3,51 на сто, като дружествата постигат 6,18% средноаритметична доходност.

Що се касае до възвръщаемостта на доброволните пенсионни фондове, които формират т.нар. трети стълб на пенсионната система и при които няма задължения към компаниите за реализиране на минимална доходност, за последните 2 години средноаритметичната доходност е 7,13%.

Единственият доброволен пенсионен фонд по професионални схеми „ДСК-Родина“, в който работещите в първа и втора категория труд могат по свое желание да се осигуряват, постига доходност от 8,01 за последните две години.

В сряда управляващи, синдикати и работодатели се споразумяха по промените в пенсионната система. Запазва се възможността за по-ранно пенсиониране на работещите в по-тежки категории, но за всички ще има възраст за пенсиониране, което също ще се отрази на дейността на пенсионните компании.