Дата: 31.03.2015

Източник: БСК

Прочетено: 1084

На свое редовно заседание, проведено на 31 март 2015 г., Управителният съвет на БСК обсъди състоянието и проблемите на електротехническата индустрия в България. Докладът по темата бе представен от Р. Атанасов – председател на УС на БАСЕЛ. Управителният съвет изрази готовност да оказва съдействие и подкрепа на БАСЕЛ при решаване на въпроси извън компетенциите на бранша и  предлага на председателя на асоциацията да  внесе въпросите на  вниманието на ръководството на БСК с цел обсъждане и търсене на възможни решения.

В точка 2 от дневния ред бе обсъдена дефлацията и антидефлационните мерки в икономиката.

В точка 3 бяха представени заявки от областните стопански камари за участие на БСК в организирани срещи с бизнеса. На заседанието бяха определени екипи, които да посетят структурите в Русе и Шумен.

В точка 4 от дневния ред на заседанието бе представена информация относно проект на МС за „Методика за дейностите и видовете основи за определяне размера на ТБО“ от експерта Илияна Павлова.  Управителния съвет бе запознат с извършената дейност и позицията, отстоявана от БСК относно създаването на Методика за дейностите и видовете основи за определяне размера на ТБО.  Гласуването беше в бъдещите позиции по темата „количество“ да се отстоява като основа за определяне на ТБО.

По време на заседанието бе представена и одобрена с 11 гласа позиция относно въведения от Гърция данък от 26% върху плащанията на българските фирми до министъра на финансите на Р България, ЕК и Businesseurope. 

Заседанието завърши с гласуване председателят на БСК – Сашо Дончев да представлява Българска стопанска камара в Националния икономически съвет към МС, а негови заместници да бъдат Камен Колев и Димитър Бранков.