22.07.2016

Националното сдружение за здравословни и безопасни условия на труд и „Уест билдинг“ ЕООД бяха приети за членове на БСК. Решението бе взето на заседание на УС на БСК, проведено на 21 юли 2016 г.

Националното сдружение за здравословни и безопасни условия на труд и „Уест билдинг“ ЕООД бяха приети за членове на БСК. Решението бе взето на заседание на УС на БСК, проведено на 21 юли 2016 г.

В дневния ред на заседанието на УС бяха включени и разисквания относно тенденциите в конвергенцията на българската икономика към тази на Европейския съюз. Членовете на УС се обединиха около мнението, че представеният на вниманието им експресен анализ на БСК по темата отразява коректно фактите и би следвало да бъде обществено оповестен чрез рубриката „Стига вече!“. УС на БСК споделя изразената в анализа силна тревога по отношение на констатираното драстично изоставане на българската икономика по основните макроикономически показатели от тези на ЕС.

Според членовете на УС, темповете на конвергенция показват, че страната ни е избрала модел на забавено и изоставащо развитие, а сред факторите, оказващи най-голямо негативно влияние, са:

  • Непостоянната и променлива политика в областта на енергетиката и публичните финанси;
  • Несигурната нормативна среда – променливост на данъчно-осигурителните и др. закони;
  • Липсата на правна сигурност и неустойчивост на бизнес отношенията;
  • Забавените и неефективни реформи в пенсионната, здравната, образователната и други обществени системи;
  • Отсъствието на реална политика за привличане на чуждестранни и насърчаване на национални инвестиции;
  • Утежнените административни и съдебни процедури, вкл. бавният процес на събиране на просрочени вземания.

В тази връзка, УС реши БСК да стартира активна дейност за привличане на обществото и бизнеса към проблемите на икономическата конвергенция на страната ни. Членовете на УС се ангажираха в рамките на своите компетентности да отстояват в обществото изводите и позициите, формирани при обсъждане на представения днес анализ.

Според УС на БСК за преодоляване на негативните тенденции е необходимо:

  • Намаляване на преразпределителната роля на държавата (измерено чрез бюджетните разходи като дял от БВП), включително редуциране на администрацията;
  • Ограничаване на възможностите за поемане на нов държавен дълг с неинвестиционен характер;
  • Осигуряване на постоянство на правната среда, включително ограничаване на броя на новите законопроекти;
  • Осигуряване на благоприятни условия за бизнес и насърчаване на инвестициите.

Дата: 22.07.2016

Източник: БСК

Прочетено: 1508