Дата: 03.04.2008

Източник: www.bia-bg.com

Прочетено: 2517

ДО
СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Във връзка с необходимостта от спешно приемане на разпределение на свободни квоти за търговия с парникови газове (ПГ), представители на БСК в междуведомствената работна група (МРГ) към МОСВ, отправиха следното предложение:

1. Да бъде стартирана процедура за спешно издаване на разрешителни за търговия с ПГ за периода 2008 – 2012 на всички инсталации – задължени лица, на които все още на са издадени такива.

Отказът от издаване на разрешителни на инсталации, подали съответно заявление, не може да бъде възприет и обоснован с правни и фактически аргументи. На ЕК следва да бъде предадено актуализирано разпределение, отчитащо и квотите на инсталации с новоиздадени разрешителни, каквито са досегашните прецеденти с част от страните-членки на ЕС.

В сегашните национални разпределителни планове на Р. България са използвани оценки, базирани на отчетени и преизчислени стойности за 2005г., които значително (в много случаи неколкократно) не съответстват на действително емитираните количества. Очевидно е, че тези данни не могат и не бива да бъдат използвани като изходна основа при окончателното преразпределение на свободните квоти за 2007г. и 2008-2012г. В тази връзка, със съдействието на Регионалните инспекции по околна среда и водите, следва да бъдат незабавно изискани и събрани данни за емисиите за 2007 г. от инсталации, които до този момент не са представили верифицирани данни.

2. Данните за получените верифицирани и отчетени от инсталации емисии следва незабавно да бъдат публикувани  и обновявани ежедневно на Интернет страницата на Изпълнителната агенция по околна среда. Предоставянето на публичен достъп до тази информация е категорично изискване на Конвенцията от Архус, ратифицирана от Р. България, Директива 2003/87/ЕС, на указанията на ЕК, на свързаната национална правна рамка, на практиката във всички страни-членки на ЕС. Без публичен достъп е невъзможно да бъде постигнато прозрачно разпределение и да бъдат извършвани реални търговски транзакции.

Опитите за корпоративно въздействие за прилагане на непрозрачни механизми за разпределение на свободни квоти, както и предложенията на някои организации за отказ или забавеното публикуване на данните за реалните емисии може да блокира формирането на обективни критерии и приемането на обективно, прозрачно, и недискриминационно решение за определяне на квоти за отделните инсталации.

Това ще постави българската промишленост пред изключително сериозни заплахи. Свързаните последици ще бъдат понесени не само през периода 2008-2012 г., но и през третия период на търговия с емисии на ПГ (2013-2020 г.).

3. Разпределението на свободни квоти за 2007 г. на ПГ следва да се извърши само на база подадени верифицирани емисии и отчетени емисии, които подлежат на последваща верификация (не по-късно от края на м. април).

При формиране на общ недостиг спрямо одобрените от ЕК 42,3 млн. тона квотите следва да бъдат намалени пропорционално по инсталации. При излишък трябва да се резервира количество за разпределение за нови инсталации и проекти (new entries) за периода 2008-2012 г. Критериите за това разпределение следва да бъдат обсъдени и приети отделно до края на м., април т.г.

вж. СНИМКИ от пресконференция, проведена на 3 април,
с участието на Божидар Данев - председател на БСК, и
Димитър Бранков - главен директор "Индустрия и околна среда" при БСК.