Дата: 15.05.2008

Източник: www.bia-bg.com

Прочетено: 2647

Представител на БСК взе участие в заседание на Комисията по околна среда и водите на НС преди второто гласуване на ЗИД на Закона за опазване на околната среда (№ 802-01-8), внесен от МС. Представителите на БСК изразиха позиции:

  1. срещу възможността за мълчалив отказ за издаване на разрешителни, вземане на решения по ОВОС и др. (Процедурата на мълчалив отказ при неприлагане на възможностите на Административно процесуалния кодекс за внасяне на промени в специалните закони се създават условия за монополизиране на редица пазарни сегменти, вкл. при третиране на масово разпространени отпадъци и др., блокират се значителни инвестиции и прилагането на нови технологични решения, надхвърлящи показателите за ефективност на т.н., най-добри достъпни техники);
  2. срещу централизирано издаване на разрешителни, вместо делегиране на съответните функции на РИОСВ и Изпълнителната агенция по околна среда, като по такъв начин се осигурява възможност за административно обжалване пред МОСВ и ускоряване на процедурите;
  3. намаляване на долните прагове на санкциите при неизпълняване на условията на издадените разрешителни (сегашен чл. 164 на ЗООС).

Беше взето решение за намаляване на началните санкции по чл. 164 от 10 000 лв. на 1000 лв.

От страна на председателя на Комисията по околната среда и водите - Георги Божинов, беше предложено да се проведе обсъждане с представители на предприятия, членуващи в БСК, по проблемите, свързани с мълчаливия отказ, отказите за издаване на разрешителни с цел подготовка и приемане на съответни промени в законодателството.

За допълнителна информация:
тел. 980 30 55,
ios@bia-bg.com, Д. Бранков