Дата: 16.06.2008

Източник: www.bia-bg.com

Прочетено: 2489

В БСК се проведе обсъждане на методологията и проекта на план за разпределение на квоти на СО2 за периода 2008-2012 г.

Участваха представители на: Браншова камара на химическата промишленост, Българска асоциация на металургичната индустрия, Българска браншова камара на енергетиците, Браншова камара на целулозно хартиената индустрия, Български съюз на керамиците, Българска браншова камара – машиностроене.

В началото на срещата беше направен обзор на последните обсъждания в междуведомствената работна група (МРГ) относно хода на подготовка и предоставения проект на НПРК 2008-2012.

Бяха изразени следните становища, представени по-долу в резюмиран вид:

1. Следва да бъдат определени крайни срокове за проект за разпределение, придружен с кратък описателен алгоритъм за разпределение на квотите в МРГ, последващо прецизиране и внасяне в МС за одобрение.

2. Следва незабавно да бъдат издадени разрешителни за търговия с парникови газове на всички забавени заявления – Кремиковци АД, ТЕЦ Бобов дол АД и др., включително и за 2007г. Изключването на инсталациите би довело не само до вреда на предприятията, но и на цялата българска икономика и интересите й през следващите периоди след 2012г.

3. Следва незабавно да бъдат верифицирани емисиите на всички инсталации за 2007г, тъй като това формира основата за определяне на количествата, които ще бъдат продавани от българската държава през третия период на търговия 2013-2020.

4. Да се актуализира списък с инсталациите – налице са много технически и фактически грешки, които след това ще бъдат основание за възникване на съдебни спорове;

5. Следва да се изяснят допълнително критериите за определяне на резерв за нови инсталации, например следва да се включат инсталации, получили разрешение през 2007 но въведен в действие през 2008;

6. В съответствие с изразеното по-рано становище на БСК в МРГ, беше повторена позицията, че БСК подкрепя постигането на общо становище на бизнеса за разпределение на квотите.

7. За тази цел МОСВ следва да изпрати представените прогнози по инсталации и сектори на МРГ. На тази основа, в МРГ следва да се представи проект за разпределение по инсталации, отчитащ прогнозни данни за произведена продукция за периода 2008-2012, емисионни фактори, базирани на НДНТ за съответната категория дейност, корекционен коефициент за покритие на общото количество квоти за разпределение (намаление за общо количество за проекти за съвместно изпълнение, нови инсталации и изпълнение на задължителните мерки).

8. В НПРК да не се посочва, че МРГ е автор на текста. Автор е вносителя на проекта на НПРК в МС, т.е. МОСВ.

9. Не следва да бъдат разпределяни квоти на предприятия, които съгласно издадените им разрешителни трябва да бъдат закрити преди 2012;

10. Съгласно издадените разрешителни, предприятията трябва да прилагат НДНТ. По такъв начин от тях и от приетите т.н. BREF документи могат да бъдат извлечени критерии за емисии на СО2 на база тон продукт, като се премине през необходимата енергия (пара, топлина) или употребените горива. Това би поставило инсталациите при равни условия като се използва достигнатото или прогнозно равнище на производство. Следва да се има предвид, че някои от инсталациите вече са достигнали граничните стойности по т.н. ВАТ и с квотите им се поставят по-строги ограничения. Нормите за емисии да се вземат от НДНТ, като се цитира източника на данни;

11. Изключване от схемата на предприятия, които поддържат резервни мощности за целите на технологичния процес чийто сумарен капацитет надхвърля 20 МW, но те никога не работят едновременно. Такива са инсталациите от цветната металургия и  за тях в отделните страни няма единен подход;

12. При прилагане на проектите от съвместно изпълнение не е ясно мястото на инсталациите – почти всичко се решава от ВЕЕС и нищо не зависи от операторите. Държавата трябва да бъде не просто регистратор, а да се вземе решение за конкретните проекти с пряко въздействие върху разпределението на квотите за 2008-2012;

13. Процесни емисии от химическата индустрия, интерпретирани като горивни инсталации да се изключат, същото е валидно и за останалите сектори, вкл. металургия.

14. Ако се намалят квотите, следващите повишения на цените няма да отразят пълните разходи на инсталациите от енергетиката за закупуване на недостигащи квоти;

15. Да не се прехвърлят върху индустрията социалните разходи на държавата, като се дадат повече квоти за топлофикационните дружества (противоречи на изискванията за непредоставяне на държавни помощи).

16. Не е ясно как предвижданите мерки за подобряване на работата в електро- и топлопроизводството, както и в разпределението (съгласно националната енергийна стратегия) ще се отразяват в проекта на НПРК в посока намаляване на квотите;

17. Инсталациите, чийто продукти се реализират през международните борсови цени  не могат да поемат високи разходи за покупка на квоти.

Други съображения с общ и констативен характер.

  1. Данни да се вземат от верифицираните емисии за 2007;
  2. Съществува неравнопоставеност между страните от ЕС и тези извън него;
  3. В докладите за 2007 са набелязани мероприятия за намаляване на разходите за енергия и не е ясно какво се случва, ако една инсталация е достигнала до НДНТ;
  4. При драстично намаление на квотите може да се достигне до дефицит и въпреки желанието си инсталациите да не могат да купят необходимите им количества.
  5. Как се процедира с инсталации които планират и вече са в ход проекти за трикратно увеличаване на съществуващия капацитет, особено като се отчете, че това са крупни чуждестранни инвеститори.
  6. БАМИ категорично смята, че не е подходящо за разпределение на квотите да се използват верифицираните емисии за 2007 г., тъй като се променят технологични схеми, въвеждат се нови мощности, вкл. и през 2008 г.

За допълнителна информация:
Димитър Бранков – тел. 02/ 903 09 21
ios@bia-bg.com