Дата: 03.02.2016

Източник: БСК

Прочетено: 1701

Българска стопанска камара изготви 17 секторни ръководства с цел да улесни работата на операторите в ефективното и своевременно прилагане на изискванията на Наредбата №7 (вляво), като едновременно с това предостави методически указания за контрол и налагане на изискванията от страна на компетентните органи.

Всяка календарна година фирмите, които са засегнати и изпълняват указанията на Наредбата са задължени до 31 март да представят План за управление на органични разтворители пред контролния орган. Изготвените ръководства дават информация как да се изготвят плановете по най-добър начин.

 Различните ръководства съдържат информация за използваните технологии в засегнатите сектори, приложимите изисквания и допустимите изключения за действащите инсталации на територията на страната.

Представени са специфични за секторите указания и процедури за оценка, мониторинг и измерване на емисиите, доказване на съответствие с емисионните ограничения, определянето и избора на най-добрите достъпни техники (НДНТ), вкл. определяне на примерни мерки за намаляване употребата на органични разтворители (ОР) и емисиите на летливи органични съединения (ЛОС), докладване пред компетентните органи и др.

От днес материалите са достъпни и на сайта на Изпълнителна агенция по околна среда. Ръководствата са аналогични на съответните им европейски ръководства и са съгласувани с министъра на икономиката и организациите на заинтересованите оператори на инсталации – браншови камари, съюзи и др.

 

Материалите са изготвени по обществена поръчка на Министерството на околната среда и водите с предмет “Актуализиране на 17 секторни ръководства за прилагане на Наредба №7 от 21.10.2003г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации”.