Дата: 16.03.2016

Източник: БСК

Прочетено: 1895

Българската стопанска камара (БСК) стартира поредица от дискусионни форуми с представители на българския бизнес, посветени на предложения от Европейската комисия пакет от мерки за кръгова икономика, и по-специално – по законодателните предложения в областта на отпадъците.

Целта на инициативата е повишаване на информираността по отношение на предлаганите промени в европейското право в областта на отпадъците и да способства за формиране на оценки на неговото въздействие, както и позиция по предложения законодателен пакет, отразяваща мнението на възможно най-широк кръг заинтересовани страни.

Първата от серията дискусии се проведе на 16 март 2016 г. и в нея се включиха фирми, водещи експерти в областта на управлението на отпадъците и устойчивото развитие, представители на Министерството на околната среда и водите.

По време на срещата беше изразена подкрепа за силна европейска регулация за разширената отговорност на производителите (РОП или EPR) за всички масово разпространени отпадъци (опаковки, ИУЕЕО, ИУМПС, масла, батерии и акумулатори, гуми) с цел повишаване ефективността и прозрачността на европейско и национално ниво.

Участниците в срещата се обединиха около следните предложения:

  • Във въведената дефиниция и насоките за разширената отговорност на производителите (РОП) и в Рамковата Директива, и в Директивите за масово разпространените отпадъци, да бъдат отразени спецификите на различните потоци от отпадъци.
  • Засилване на минималните изисквания към РОП схемите, за да се гарантират единни „правила на играта“ и лоялна конкуренция между различните схеми за РОП в държавите-членки.
  • Подкрепа за финансовите правила на схемите за РОП за покриването на действителните нетни разходи за разделно събиране и сортиране за рециклиране, свързани с края на жизнения цикъл на продуктите.
  • Изясняване на разширяването на обхвата на финансовата отговорност на индустрията за покриването на „всички разходи за управление на отпадъците от продуктите“, включително неясните „операции по третиране“, които не са пропорционални на ролята и отговорностите на производителите.

По отношение на Целите за рециклиране беше подкрепена целта за повишаване на ресурсната ефективност, устойчивост и напредък към кръгова икономика чрез рециклиране на материали, както и включването на България в предлаганите за други държави по-облекчени условия (5 допълнителни години за постигането на целите). Заедно с това, бе изразена позиция, че поставените цели са твърде амбициозни и изпълнението им ще постави редица предизвикателства, както пред индустрията, така и пред държавата и обществото.

По отношение на публичността на информацията по отпадъците беше изразена категорична подкрепа за:

  • по-добро информиране на притежателите на отпадъци за системите за разделно събиране и достъпа до тях
  • въвеждане на икономически стимули за участие в системите
  • ясно дефиниран географски обхват но организациите за оползотворяване и публикуване на информация за режима на собственост и членството, финансовите вноски, процедури за подбор на оператори за управление на отпадъците
  • финансовите вноски, плащани от производителя за изпълнение на неговите задължения, произтичащи от разширената отговорност на производителя (следва да бъдат прецизирани задълженията, особено разходите по третиране, които могат да са част от национални мерки)
  • установяване на форми за диалог между участниците, включени в схемите за РОП, като те трябва да включват производителите като основни носещи отговорност участници