Дата: 01.06.2016

Източник: БСК

Прочетено: 1043

На 31 май 2016 г. се проведе редовното месечно заседание на Управителния съвет на Българска стопанска камара.

След представен доклад от Камен Колев, зам.-председател на БСК, касаещ таксите в публичните услуги, УС реши:

  • Приема информацията с направените констатации и изразява несъгласие с продължаващата практика публичните услуги в държавата да бъдат източник на печалба.
  • УС констатира, че в сферата на публичните услуги държавната администрация масово нарушава законовата норма – цената на услугите да се определя на разходния принцип.
  • Задължава зам.-председателя К. Колев на следващото заседание на УС да внесе предложение конкретизиращо проблема за таксите от публичните услуги, който ръководството на Камарата трябва да изведе като основен за решаване през настоящата 2016 г.

Председателят на БСК Сашо Дончев представи в устен доклад съображения по Наредбата за определяне реда за установяване наличието на критериите за представителност на организациите, работниците и служителите.

УС реши:

  • Приема изказаните съображения от Председателя на Камарата по отношение наложените от държавната администрация практика за представителност на работодателските организации.
  • Задължава зам.-председателя Д. Бранков след решението на МС за национална представителност на работодателските организации на заседание на УС да внесе кратка справка за практиките, използвани от държавите в ЕС по отношение на представителността с цел определяне на окончателна позиция на БСК по проблема.

УС на БСК прие следните нови членове:

  • Ай Би Ем България» ЕООД
  • Българо-китайска камара за индустриално развитие
  • Рила Инфо Клъстер ООД