Дата: 11.08.2016

Източник: Investor.bg

Прочетено: 5709

Активите на пенсионните фондове, управлявани от деветте пенсионноосигурителни дружества (ПОД), продължават да растат. Печалбата им се увеличава леко на фона на спада на приходите и по-ниските разходи за управление на собствени средства. Така компаниите навлязоха с добра форма във фазата на проверката на активите им, резултати от която трябва да има през декември.

В края на юни 2016 г. балансовите активи на фондовете нарастват с 2,9% на тримесечна и с 8,5% на годишна база до 9,856 млрд. лв., показват изчисленията на Investor.bg на база предварителните данни на управление „Осигурителен надзор“ на Комисията за финансов надзор (КФН). Само нетните активи са с 11,7% повече до 9,81 млрд. лв. в сравнение с края на първото полугодие на 2015 г.

Въпреки този ръст има спад на приходите. Общите приходи са надолу с 5,6% на годишна база до 83,5 млн. лв. при 5% годишен спад на приходите от такси и удръжки до 67,1 млн. лв. и непроменени приходи от управление на собствени средства.

До голяма степен понижението при приходите от такси и удръжки беше генерирано през първото тримесечие на 2016 г. Изчисленията на Investor.bg сочат, че на тримесечна база приходите от такси и удръжки вече спадат само с 1,5%.

От началото на годината са в сила по-ниски такси, които събират ПОД. Например, максималният размер на удръжката от всяка осигурителна вноска бе намалена до 4,5% от 5%, а инвестиционната такса, изчислена върху стойността на нетните активи на фонда в зависимост от периода, през който те са били управлявани от ПОД, вече е 0,9% спрямо 1% през миналата година. Тези такси и удръжки ще продължат да намаляват до края на 2020 г.

Освен това осигурените лица вече могат да избират дали да прехвърлят средствата по партидите си към Националния осигурителен институт (НОИ), като преместването на пари от втория стълб на пенсионната система от първия може да се е отразило до известна степен на приходите, а и на дейността като цяло, на ПОД и по-конкретно – на универсалните и професионалните пенсионни фондове.

Същевременно през първото полугодие разходите на пенсионните компании за управление на собствени средства са надолу с 33% на годишна база до 5,4 млн. лв. на фона на спада на общите разходи от 9,7% годишно до 48 млн. лв.

През второто тримесечие очевидно е преодолян ръстът на разходите за управление на собствени средства, който тогава бе от 25% на годишна база. Покачването дойде, защото през първите месеци на 2016 г. имаше силни турбуленции на финансовите пазари. Смут имаше и в самия край на второто тримесечие заради Brexit, но изчисленията сочат, че де факто разходите за управление на собствени средства намаляват. Само през второто тримесечие те се свиват с 50,9%, като са за 1,8 млн. лв. при 3,6 млн. лв. за първото тримесечие.

За периода януари-юни нетната печалба се увеличава с 0,64% на годишна база до 35 млн. лв. На тримесечна база положителният финансов резултат след данъци е нагоре с 60%, като се равнява на 21,6 млн. лв. спрямо 13,5 млн. лв., колкото бе през първата четвърт на 2016 г.

Финансови показатели на пенсионноосигурителните дружества (в хил. лв.)
Финансови показателиПърво полугодие на 2015 г.Първо полугодие на 2016 г.Изменение в хил. лв.Изменение в %
Общо приходи в т.ч. 88 472 83 481 -4 991 -5,64%
Приходи от такси и удръжки 70 621 67 101 -3 520 -4,98%
Приходи от управление на собствени средства 5 041 5 043 2 0,04%
Общо разходи в т.ч. 53 184 48 020 -5 164 -9,71%
Разходи за управление на собствени средства 8 049 5 391 -2 658 -33,02%
Финансов резултат преди данъци 35 288 35 461 173 0,49%
Нетен финансов резултат 34 818 35 042 224 0,64%

Таблица: Изчисления на Investor.bg по данни на КФН

През първото полугодие на 2016 г. активите на всички пенсионни компании се покачват. Топ 3 по обем на активите, а и по пазарен дял, формират ПОК „Доверие“ АД с 2,62 млрд. лв., ПОД „Алианц България“ АД с 2,28 млрд. лв. и ПОК „ДСК-Родина“ АД с 1,35 млрд. лв.

Най-голям относителен ръст – от 28,2% годишно, отчита „Пенсионноосигурителен институт“ АД ("ПОИ" АД).

Балансови активи на пенсионноосигурителните дружества (в хил. лв.)
ПОДПърво полугодие на 2015 г.Първо полугодие на 2016 г.Изменение в хил. лв.Изменение в %Пазарен дял
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 2 362 791 2 615 052 252 261 10,68% 26,53%
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 2 057 446 2 277 749 196 612 9,56% 23,11%
ПОК "ДСК-РОДИНА" АД 1 158 346 1 351 445 162 731 14,05% 13,71%
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1 037 337 1 157 957 58 640 5,65% 11,75%
"ЕН ЕН ПОД" ЕАД 922 750 1 019 506 66 643 7,22% 10,34%
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" 877 630 984 203 95 241 10,85% 9,99%
ПОД "БЪДЕЩЕ" АД 176 435 199 721 25 403 14,40% 2,03%
ПОД "ТОПЛИНА" АД 128 932 143 791 12 379 9,60% 1,46%
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 84 020 106 581 23 667 28,17% 1,08%
ОБЩО 8 805 687 9 856 005 744 154 8,45% 100%

Таблица: Изчисления на Investor.bg по данни на КФН

Що се отнася до нетната печалба – с изключение на ПОД „Топлина“, всички ПОД са на печалба.

Топ 3 формират ПОК „Съгласие“ АД с 10,9 млн. лв., ПОК „Доверие“ АД с 8,7 млн. лв. и ПОД „Алианц България“ АД с 8,4 млн. лв.

С най-голям относителен ръст на нетната печалба е ПОАД „ЦКБ-Сила“ – от 83,9% на годишна база до 879 хил. лв.

Спад на печалбата бележат ПОК „Съгласие“ АД, ПОД „Алианц България“ АД, ПОК „ДСК-Родина“АД и „ПОИ“ АД.

Нетна печалба на пенсионноосигурителните дружества (в хил. лв.)
ПОДПърво полугодие на 2015 г.Първо полугодие на 2016 г.Изменение в хил. лв.Изменение в %
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 11 275 10 849 -426 -3,78%
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 7 774 8 674 900 11,58%
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 9 153 8 389 -764 -8,35%
ПОК "ДСК-РОДИНА" АД 4 220 3 767 -453 -10,73%
"ЕН ЕН ПОД" ЕАД 1 211 2 159 948 78,28%
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" 478 879 401 83,89%
ПОД "БЪДЕЩЕ" АД 417 549 132 31,65%
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 76 61 -15 -19,74%
ПОД "ТОПЛИНА" АД 214 -285 -499 -
ОБЩО 34 818 35 042 224 0,64%

Таблица: Изчисления на Investor.bg по данни на КФН

Броят на осигурените лица продължава да се увеличава. В края на юни 2016 г. в четирите вида пенсионни фондове – универсални, професионални, доброволни и доброволни по професионални схеми, се осигуряват 4 424 945 души. Броят им е с 1,92% по-голям спрямо края на юни 2015 г., с 0,38% по-голям в сравнение с края на март 2016 г. и с 0,87% по-голям в сравнение с края на миналата година.

Към 30 юни 2016 г. осигурените в в универсалните пенсионни фондове са 3 536 621 лица, в професионалните фондове – 282 456, а в доброволните пенсионни фондове, т.е. в третия стълб на пенсионната система, са общо 605 868 лица.

Данните на КФН показват, че през първото полугодие броят на новоосигуренители лица във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване възлиза на 68 886. Сред компаниите ПОК „Съгласие“ АД привлича най-много, следвана от ПОД „Бъдеще“ АД и ПОД „Алианц България“ АД.

Освен това нараства и средният размер на натрупаните средства на едно осигурено лице. Сумата в универсалните пенсионни фондове вече е 2 286,38 лв., в професионалните фондове – 3 205,73 лв., в доброволните пенсионни фондове, е 1 394,29 лв., а в единствения доброволен пенсионен фонд по професионални схеми – 1 499,94 лв.

Ето с такива показатели ПОД навлязоха в проверката на активите на управляваните от тях фондове, започнала на 15 юли 2016 г. Независимите външни оценители взимат предвид именно балансите на компаниите към 30 юни 2016 г. Резултатите от проверката ще са налични в средата на декември 2016 г.