Дата: 15.08.2017

Източник: БСК

Прочетено: 1415

Работната сила е един от решаващите фактори за икономическо развитие на всяко общество. Настъпилите демографски промени в страната ни, сред които и емигрирането на големи групи български граждани в трудоспособна възраст, доведоха до задълбочаващ се недостиг на социален капитал в някои отрасли на българската икономика.

През 2016 г. специфичните въпроси за трудовата миграция и трудовата мобилност бяха нормативно уредени със специален закон – Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (ЗТМТМ) и в правилник за неговото прилагане.През настоящата година по информация на различни публични институции са предприети и практически стъпки, особено в областта на туризма,чрез облекчаване на режима за наемане на сезонни работници.

Българска стопанска камара (БСК) приветства взетото решение от Министерския съвет на Република България за започване на преговори за сключване на спогодби за регулиране на трудовата миграция с Република Армения, Република Молдова и Украйна. Това е сериозна стъпка за намиране на дългосрочно и трайно решение, не само на въпроса за сезонната заетост, но и за наемането на работници в определени отрасли от българската икономика, които страдат от дефицит на работна сила и при които работата не е сезонна и не попада в сферата на висококвалифицираната заетост.

Действащата нормативна уредба в нашата страна дава възможност на българските работодатели да наемат работници от трети държави. Тя предвижда специфични условия и изисквания, които трябва да бъдат спазени от работодателите, за да може да бъде издадено разрешение за достъп до пазара на труда на граждани на трети държави.

В помощ на нашите членове и в подкрепа на усилията на българския бизнес БСК разработи и предлага кратък информационен материал относно предоставянето на разрешение (по чл. 15, ал. 1 от ЗТМТМ) за достъп до пазара на труда на граждани на трети държави (ГТД).

Вижте още материал, изготвен от Агенцията по заетостта!