Дата: 26.07.2017

Източник: БСК

Прочетено: 4268

На 26 юли 2017 г., зам.-председателят и главен секретар на Българска стопанска камара Маргарита Попова взе участие в разширено заседание на Управителния съвет на Стопанска камара – Шумен.

По време на заседанието местните предприемачи поставиха редица проблеми, които се нуждаят от конструктивен диалог между институциите, работодателите и синдикатите.

Един от основните дискутирани въпроси беше проблемът с недостига на квалифицирани кадри, които трябва да задоволят новите производства и възможностите за трудова мобилност. Шуменските работодатели посочиха като спешна необходимост анализа на социалния капитал и нови, улеснени възможности за достъп до обучение на работната сила, които да допринесат за нейната конкурентоспособност.

В тази връзка, г-жа Попова запозна участниците в срещата с основните нормативни актове, регламентиращи трудовата миграция и трудовата мобилност - Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, Закона за чужденците в Република България и подзаконовите нормативни документи за тяхното приложение, както и със Закона за насърчаване на заетостта, с предвидените в него мерки, програми и проекти за заетост, финансирани от държавния бюджет или средства на ЕС.

През настоящата година Центърът за професионално обучение при БСК изпълнява проект „Квалифицирани кадри за бизнеса”, който е насочен към повишаване на заетостта и балансиране на пазара на труда чрез подготовка на работна сила в съответствие с търсенето на бизнеса. От началото на годината, по заявка на работодател от гр. Шумен, по проекта са обучени 18 безработни лица. Местните работодатели се надяват подобни проекти да се превърнат в устойчива държавна политика за стабилизиране на пазара на труда, стана ясно по време на заседанието.

Относно трудовата мобилност и насърчаване на работната сила в трансграничните зони, г-жа Попова посочи като добър пример проекта, който изпълнява Стопанска камара - Велико Търново, в партньорство с Камара на търговията, индустрията, навигацията и земеделието - Констанца (Румъния) и Българска стопанска камара - съюз на българския бизнес. Проектът цели да подпомогне взаимодействието и сътрудничество в осигуряването на подходяща работна сила между областите Велико Търново, Добрич, Силистра, Русе – България, и областите Констанца, Кълъраш - Румъния.

На 27 юли т.г. г-жа Маргарита Попова ще проведе работна среща с работодатели от община Тутракан и региона. По време на срещата ще бъдат обсъдени актуални въпроси на икономическото развитие и възможностите за насърчаване на бизнес климата.