Дата: 08.11.2017

Източник: Народно събрание

Прочетено: 2011

  • Парламентът прие на първо четене законопроекта за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2018 г. В гласуването участваха 213 народни представители, от които 125 гласуваха "за", а 88 - "против".

В доклада на Комисията по бюджет и финанси се посочва, че в приходната част на бюджета на касата се очаква да постъпят общо приходи и трансфери в размер на 3 860 000 000 лв., което е с 407.2 млн. лв. повече от 2017 г.

Здравноосигурителните приходи се предлага да бъдат в размер на 3 818 500 000 лв., или с 404.7 млн. лв. повече от 2017 г. Общо разходите и трансферите за 2018 г. са разчетени в размер на 3 860 000 000 лв., което е с 407.2 млн. лв. повече от миналата година.

От сумата за текущите разходи 3 735 800 000 лв. с най-голям относителен дял са разходите за здравноосигурителни плащания, които за 2018 г. са разчетени на сума 3 662 100 000 лв., което е повече с 630 100 000 лв. от 2017 г. Предвижда се тези средства да се разпределят както следва: за първична извънболнична медицинска помощ - 207.2 млн. лв. /7.2 млн. лв. повече от 2017 г./; за специализирана извънболнична медицинска помощ - 222.3 млн. лв. /10.0 млн. лв. повече от 2017 г./; за дентална помощ - 157 млн. лв. /10,0 млн. лв. повече от 2017 г./; за медико-диагностична дейност - 80 млн. лв. /2.5 млн. лв. повече от 2017 г./; за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение на територията на страната и за лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания в условията на болнична медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на оказваните медицински услуги, - 1 млрд. лв. /201.4 млн. лв. повече от 2017 г./; за медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ - 98 млн. лв. /18 млн. лв. повече от 2017 г./; за болнична медицинска помощ - 1 824 600 000 лв. /367.1 млн. лв. повече от 2017 г./; за други здравноосигурителни плащания - 73 млн. лв. /13 млн. лв. повече от 2017 г./.

 

  • Парламентът прие бюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2018 г. на първо четене. "За“ бюджета гласуваха 123 народни представители, "против“ – 86 и "въздържали се“ - 0, с което той бе приет.

С проекта се предлага обезщетението за отглеждане на дете от една до двегодишна възраст да се увеличи от 340 лв. на 380 лв.

От 1 януари 2018 г. процентът за всяка година осигурителен стаж в пенсионната формула ще се увеличи от 1,126 на 1,169, т. е. с 3,8 на сто.

От 1 юли 2018 г. пенсиите за трудова дейност, отпуснати до края на 2017 г., ще се преизчислят с новия процент за година осигурителен стаж, което ще ги увеличи с 3,8 на сто. От същата дата минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст ще се повиши до 207,60 лв., а социалната пенсия за старост ще стане 125,58 лв.
Максималният размер на получаваните една или повече пенсии се запазва в размер на 35 на сто от максималния осигурителен доход – 910 лв. Средният размер на пенсията на един пенсионер през 2018 г. се предвижда да стигне 362,97 лв., което е с близо 20 лв. или с 5,5% повече в сравнение с 2017 г. През 2018 г. за изплащане на пенсии са предвидени 9,454 млрд. лв. – с 478,6 млн. лв. повече в сравнение с очакваните разходи през настоящата година.

От 1 януари размерът на осигурителната вноска за фонд "Пенсии“ се увеличава с един процентен пункт и става 19,8% за родените преди 1 януари 1960 г. От тях 11,02% са за сметка па работодателя, а 8,78% - от работника. За родените след 31 декември 1959 г. се предвижда размерът на осигуровката за фонд "Пенсии“ да е 14,8 на сто. За останалите осигурителни рискове не се планира промяна в размера на осигуровките.

За фонд "Общо заболяване и майчинство“ вноската остава 3,5%, а за фонд "Безработица“ – 1 процент. Те ще се поделят между работодател и работник в съотношение 60% към 40%.

За фонд "Трудова злополука и професионална болест“ осигуровката се запазва в размер от 0,4% до 1,1% и е за сметка на работодателя.

Със законопроекта се предлага минималният дневен размер на обезщетението за безработица да се увеличи от 1 януари от 7,20 лв. на 9 лв. От същата дата се определя дневен максимален размер на обезщетението 74,29 лв. Променят се изискванията за придобиване право на парично обезщетение за безработица. Предвижда се това право да имат хората, които са се осигурявали за безработица 12 от последните 18 месеца преди прекратяването на осигуряването. 

  • Парламентът прие на първо четене и промени в Закона за данъка върху добавената стойност, 702-01-41  от 30.10.2017 г.

Становище на БСК - Изх. № 04-00-47 #7./ 27.10.2017 г.