27.10.2017

 

Изх. № 04-00-47 #7./ 27.10.2017г.

 

 

 

ДО

Г-Н ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ

ЗАМ.-МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСТС

Г-Н ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

 

КОПИЕ:

Г-ЖА МЕНДА СТОЯНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Относно: Проект на ЗИД на Закона за данък върху добавената стойност на Министерство на финансите

УВАЖАЕМИ Г-Н СИМЕОНОВ,

УВАЖАЕМИ Г-Н ГОРАНОВ, 

Във връзка с обсъждането на промени в Закона за данък добавена стойност и данъчното законодателство в НСТС представяме следното становище: 

 1.  Изразяваме обща подкрепа за възприетия подход на:
  • запазване на данъчната тежест, облекчаване на информационния обмен между задължените лица и приходните администрации чрез намаляване на обема на изискуемата информация и данни;
  • електронното подаване на данъчни декларации;
  • прецизиране на текста на ЗДДС и ЗАДС,  вкл. за по-пълно съобразяване с изискванията на Директива 2006/112/ЕО;
  • пренасяне в закона на разпоредбите от правилника за прилагането му;
  • регламентиране на случаите, в които отпада задължението за извършване на годишни корекции, избягване на двойно облагане в случаите на производство на електрическа енергия за собствени нужди, като се облагат с акциз само суровините за производство на електроенергията;
  • ограничаване на незаконното разпространение на акцизни стоки чрез куриерски услуги, прецизиране на санкциите съобразно тежестта на нарушенията и съобразяване с натрупаната съдебна практика.
 2. Обръщаме внимание, че не са посочени мотиви за предложеното съкращаване от 14-дневен на 7-дневен на срока за подаване на заявление в случаите на възникване на основание за регистрация по закона (чл. 96, ал. 1).
 3. Подкрепяме предложените изменения в ЗКПО и в Закона за счетоводството.
 4. Подкрепяме измененията в ЗДДФЛ, вкл.:
 • предложеното електронно подаване на годишната данъчна декларация, подавана от самоосигуряващите се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване, както и декларацията по чл. 55, ал. 1, която се изготвя и подава от предприятията и самоосигуряващите се лица – платци на доходи, задължени да удържат и внасят данъци. Същевременно изразравяме опасания, че за подаването на годишната декларация от СОЛ може да доведе до допълнителна административна тежест;
 • отпадането  на предвидената в закона отстъпка върху данъка за довнасяне при подаване по електронен път на годишната данъчна декларация, като следва да се запази отстъпката за ранно подаване на декларациите и внасяне на дължимия данък – например, до края на февруари;
 • намаляването на административната тежест чрез въвеждане на изискване за прилагане на „доказателства“ вместо досегашното изискване на закона за прилагане към годишната данъчна декларация на „удостоверения“ за внесения в чужбина данък и задължителни осигурителни вноски, издадени от компетентните власти на другата държава, в случаите на доходи на местни физически лица от източници в чужбина;
 • предложението местните физически лица да могат да декларират в годишната си данъчна декларация придобитите през годината необлагаеми доходи, съгласно чл. 13 от закона, полученото имущество по наследство, завет и дарение, и получено имущество с възстановено право на собственост по реда на нормативен акт;
 • промяна на срока за подаване на справката, която се предоставя от предприятията и самоосигуряващите се лица – платци на доходи, за изплатените през годината доходи на физическите лица. Промяната ще натовари в известна степен предприятията, защото в този срок се изготвят ГФО и ГДД по ЗКПО - 31.03.2017 г., но е в полза на физическите лица, получатели на дохода.

БСК предлага отново да бъде стартиран широк обществен и експертен дебат за радикална реформа на държавните такси, вкл. на техните функции, принципите за тяхното определяне, разходване, процедури за  обжалване, принципи за финансиране на приходните агенции и др., с оглед подготовка и внасяне на съответните нормативни промени в допълнително преценен, разумен срок.

 

 

С УВАЖЕНИЕ,

                                              

БОЖИДАР ДАНЕВ

                                               Изпълнителен председател


Относно проект на ЗИД на ЗДДС, внесен от МФ
Добави мнение