Дата: 30.04.2018

Източник: БСК

Прочетено: 3980

На Портала за обществени консултации е публикуван проект на ЗИД на Закона за защита на личните данни.

Целите на законопроекта са насочени към осигуряване на ефективното прилагане на Общия регламент относно защитата на данните (GDPR) и изпълнение на задълженията на Република България като държава членка на ЕС във връзка с въвеждане в националното законодателство на законодателен акт (директива) на ЕС, с който се определят особените правила във връзка със защитата на физическите лица по отношение на обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания, включително предпазването от заплахи за обществения ред и сигурност и тяхното предотвратяване.

Срокът за становища и предложения по законопроекта е 14 май 2-018 г.!

Изтеглете: