Дата: 31.08.2018

Източник: БСК

Прочетено: 1812

Във връзка с появили се запитвания и коментари за „разминаване“ между данните на НСИ за инвестициите (оповестени днес) и тези в анализа на БСК (представени на пресконференция този понеделник), уточняваме следното:

  1. НСИ следи инвестициите С НАТРУПВАНЕ от предходните години[1], а анализът на БСК проследява нетния годишен ПОТОК (т.е. инвестициите, които са направени само в конкретната година). Казано по друг начин, НСИ отчита СТАТИКАТА на чуждестранните инвестиции, а БСК проследява тяхната ДИНАМИКА.
  2. Източник на данните в анализа на БСК е БНБ (вж. Поток на преките чуждестранни инвестиции по вид инвестиция - годишни данни (млн. евро) )
  3. Единственото разминаване между НСИ и БСК е по отношение на разглежданите периоди:
    1. Изследването на БСК е фокусирано върху периода 2007-2017 г.
    2. Изследването на НСИ е с времеви обхват 2000-2017 г. (вж. методологията)

________________

[1] Методология на НСИ за изследване на ПЧИ:

Раздел „Обхват“: „Статистическото изследване за чуждестранните преки инвестиции е годишно, изчерпателно и обхваща нефинансовите предприятия, които имат регистрирано чуждестранно участие в капитала на предприятието от 10 до 100% с дълготраен интерес и влияние на чуждестранния инвеститор в управлението му“.„

Раздел „Понятия и дефиниции“: Обемът на чуждестранните преки инвестиции в инвестиционното предприятие се определя като сума от:

  • чуждестранното участие в собствения капитал на предприятието;
  • плюс размера на непогасената към 31.12. на отчетната година част от главницата по дългосрочни и краткосрочни заеми и търговски кредити, отпуснати от чуждестранния инвеститор на инвестиционното предприятие;
  • минус размера на неизплатената към 31.12. на отчетната година част от главницата по дългосрочни и краткосрочни заеми и търговски кредити, отпуснати на чуждестранния инвеститор от инвестиционното предприятие.