Дата: 12.09.2018

Източник: БСК

Прочетено: 2999

Сключването, администрирането и прекратяването на трудовото правоотношение за целите на дуалното обучение да става по облекчена процедура. За наемането на работа на ученици, обхванати от дуална форма на обучение, да не се изисква разрешение от Инспекцията по труда за всеки отделен случай, както и да се намали възрастовата граница за наемане от 16 на 15 години.

Това са част от предложенията на БСК за законодателни промени, целящи облекчаване на процедурите за прилагане на дуалното обучение, респективно – за увеличаване на интереса към тази форма на образование.

Експертите на БСК препоръчват и намаляване на изискването (чл. 230, ал.5 от КТ) за долна граница на трудовото възнаграждение на работещите ученици, която от 90 на сто от минималната работна заплата (МРЗ) да стане 50 на сто. Предложението е аргументирано с факта, че именно в процеса на работа обучаемият придобива знания, умения, трудови и професионални навици, за което конкретният работодател влага ресурс, като поема определени рискове - както по отношение на количеството и качеството на крайния резултат от положения труд, така и спрямо крайния резултат от обучението. Настоящият минимален размер от 90 на сто от МРЗ прави наемането на ученици в дуална форма на обучение неатрактивно за работодателите. Освен това, няма пречки чрез браншово или фирмено колективно трудово договаряне да се постигне по-високо ниво на заплащане, което ще бъде съобразено с възможностите на конкретния работодател и/или сектор на икономиката.

С цел насърчаване на работодателите за по-активно включване в системата на дуалното обучение, БСК препоръчва осигурителните вноски за наетите ученици да се поемат от държавния бюджет. Според експертите на Камарата, очакваните допълнителни разходи няма да надхвърлят 30 млн. лв. годишно при максимално допускане за ангажиране на около 50% от учащите в дуално обучение от три випуска и отчитане на допълнителните постъпления от ДДФЛ. В същото време, работодателите и учащите ще бъдат насърчени допълнително за широко прилагане на системата за дуално обучение, ранно включване в пазара на труда и придобиване на трудов и осигурителен стаж.

Предложенията на БСК се правят по повод обсъждания в Народното събрание проект на ЗИД на Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) и се отнасят до конкретни текстове в Кодекса на труда, Кодекса за социално осигуряване и Закона за професионално образование и обучение. Адресати на документа са парламентарните комисии по образование, по икономическа политика, по здравеопазване и по труда, социалната и демографската политика.