Дата: 28.09.2018

Източник: БСК

Прочетено: 1773

БСК подкрепя необходимостта от прецизиране на проблемни данъчни режими с цел синхронизиране с принципите и изискванията на европейското право и съдебна практика, въвеждане на допълнителни правила срещу избягване на данъци, засягащо функционирането на вътрешния пазар, усъвършенстване на законовите разпоредби за отстраняване на неясноти и улесняване на практическото им прилагане. Подкрепяме и възприетия общ подход в законопроекта за отказ от увеличаване на данъчната тежест, деклариран в управленската програма на правителството за 2017-2021 г.“, се казва в становище на БСК относно внесения от Министерството на финансите Проект на ЗИД на Закона за корпоративното подоходно облагане, публикуван за обществено обсъждане. В преходните и заключителни разпоредби на проектозакона са предложени промени и в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Закона за местните данъци и такси, Закона за акцизите и данъчните складове, Закона за данъка върху добавената стойност, Закона за счетоводството, както и в други нормативни актове във връзка с предложените промени.

В становището на БСК се изразява задоволство, че е възприето предложението на Камарата за отпадане на задължението за издаване на служебни бележки по чл. 45 от ЗДФЛ. Законопроектът предвижда това да стане от 1 януари 2020 г. „Предоставените от работодателите данни автоматично ще се зареждат в образците на годишните данъчни декларации на лицата, което значително ще опрости процеса на попълването и подаването им по електронен път“, се казва в становището на БСК.

Предложената нова концепция за определяне на данъка върху превозните средства с товароносимост до 3,5 тона, според БСК, може да бъде опростена с цел улесняване на декларирането и събираемостта на данъка. Експертите на Камарата съветват, също така, да се внесат съответните промени и в Закона за управление на отпадъците в частта за оползотворяване на излезли от употреба МПС, както и да бъде отменена продуктовата такса към Предприятието за управление на дейности по опазване на околната среда (ПУДООС) към МОСВ, която в 90% от случаите се заплаща към организациите за оползотворяване. „При действащия режим редът и условията за заплащане на тази „такса“ не изпълняват своето основно предназначение по отношение рециклирането на отпадъците и подобряване качеството на въздуха. Допълнително се създават условия за предоставяне на скрита държавна помощ и недопустима намеса в правилата на вътрешния пазар и конкуренцията в ЕС“, се казва в позицията на БСК.

БСК отново предлага юридическите лица и сгради в режим на етажна собственост да бъдат освободени от такса битови отпадъци за втория компонент на услугата (третиране на битовите отпадъци) в случаите на сключени договори за обслужване с оторизирани оператори, вкл. когато последните са превъзложили дейностите по третиране на оператори на инсталации и съоръжения с издадени разрешителни по Закона за управление на отпадъците. „С освобождаването от таксата ще се въведе изцяло европейският принцип „замърсителят плаща“ и ще се улесни функционирането на т. нар. кръгова икономика. Освен това, дължимите плащания ще бъдат обвързани с икономически присъщите разходи за извършване на съответните услуги за реалните количества, генерирани, събрани и третирани битови отпадъци“, се казва в становището на БСК.

БСК настоява за оттегляне на предложението за третиране на ваучерите за храна като „ваучери за конкретна цел“, което води до начисляване на ДДС при тяхното издаване. Според експертите на БСК, „начисляването на ДДС от операторите, респективно - от техните доставчици към тях, би поставило данъчно задължените лица в България в по-неблагоприятно положение в сравнение с това на конкурентите им в другите държави-членки на ЕС. То е свързано с допълнителни рискове за бюджета и ще изисква допълнителни административни ресурси за контрол, без значително повишаване на бюджетните приходи“.

Във връзка с многократните предложения на браншови сдружения от хранително-питейната, фармацевтичната и други индустрии за диференциране на ставките на ДДС, БСК предлага да бъде стартиран експертен дебат за оценка на положителните и отрицателни ефекти за фиска и икономиката, опитът на държавите-членки на ЕС и други свързани аргументи.

В становището си БСК отново изразява категоричната си подкрепа за повишаване на праговете за задължителен независим финансов одит и отбелязва със съжаление, че този въпрос не е включен в предложения от МФ проект за промени в данъчното законодателство. Става въпрос за необходими промени в Закона за счетоводството, които бяха поискани и подкрепени от Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР), чийто ротационен председател през 2018 г. е БСК, както и от Националния икономически съвет към Министъра на икономиката. Работодателските организации настояват за отпадане на алинеи 2 и 3 в чл. 37 от Закона за счетоводството, с които са въведени необосновани изисквания за задължителен одит, базирани единствено на правната форма на юридическото лице, но не и на обективни критерии.

Не на последно място, БСК предлага да бъде стартиран широк обществен и експертен дебат за радикална реформа на държавните такси, вкл. на техните функции, принципите за тяхното определяне, разходване, процедури за обжалване и др., с оглед подготовка и внасяне на съответните нормативни промени в допълнително преценен, разумен срок.

С пълния текст на становището на БСК можете да се запознаете ТУК.