28.09.2018

Изх. № 04-00-46 / 28.09.2018 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДО

 

Г-Н ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ

ЗАМ.-МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСТС

 

Г-Н ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

 

Г-ЖА МЕНДА СТОЯНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ В
44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ


ОТНОСНО: Проекта на ЗИД на Закона за корпоративното подоходно облагане, внесен от Министерството на финансите, публикуван за обществено консултиране на 30.08.2018 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

БСК подкрепя необходимостта от прецизиране на проблемни данъчни режими с цел синхронизиране с принципите и изискванията на европейското право и съдебна практика, въвеждане на допълнителни правила срещу избягване на данъци, засягащо функционирането на вътрешния пазар, усъвършенстване на законовите разпоредби за отстраняване на неясноти и улесняване на практическото им прилагане. Подкрепяме и възприетия общ подход в законопроекта за отказ от увеличаване на данъчната тежест, деклариран в управленската програма на правителството за 2017-2021 г. В тази връзка, категорично възразяваме срещу въвеждането на допълнително данъчно натоварване чрез т. нар. „компенсационна такса“ за неизпълнение на предвидените квоти за заетост на лица с трайни увреждания в публикувания за обществено консултиране проект на Закон за хората с увреждания.

По промените в ЗКПО

 1. Подкрепяме възприетия общ подход за ограничаване на практиките на свиване на данъчната основа и прехвърляне на печалби между свързани лица, като се въведат изискванията на Директива (ЕС) 2016/1164 от 12.07.2016 г. за установяване на правила срещу практиките за избягване на данъци, които пряко засягат функционирането на вътрешния пазар („Директивата“).

Същевременно, следва да се държи сметка за начина, по който се транспонират правилата за формиране на данъчно облагаемата основа в държавите-членки на ЕС, с които България се конкурира за чужди инвестиции, както и при държави от ЦИЕ с по-висока скорост и равнище на конвергенция на производителността и доходите. В тази връзка, следва да бъде допълнително анализирано въздействието и преразгледано предложението за ограничаване на прекомерните лихвени плащания чрез промени на действащото правило за признаване на лихвени разходи, съгласно чл. 43.

При предлагания нов режим на регулиране ще подлежи превишението на разходите по заеми, над общия размер на признатите за данъчни цели приходи от лихви и други икономически еквивалентни приходи, като в годината на отчитането им ще се признава за данъчни цели превишението на разходите по заеми само до 30% от печалбата на данъчно задълженото лице преди лихви, данъци и амортизации (EBITDA).

Особено значими ще бъдат последиците за предприятия, които извършват значителни инвестиции с банков кредит, тъй като печалбите от новите инвестиции ще бъдат реализирани след завършване на инвестициите и усвояване на съответни пазари. Прекият резултат за тях бъде, че съответните лихвени разходи няма да бъдат признати за данъчни цели, като е много вероятно да изпаднат в ситуация да дължат корпоративен данък, независимо че за същия период отчитат счетоводна загуба, тъй като са в период на извършване на инвестиции и усвояване на мощностите и пазарите. Това ще бъде случаят на всички нови инвестиции на „зелено“ и за разширяване на съществуващи предприятия. Следва да се има предвид също, че лихвените разходи в значителна част от случаите не са между свързани лица, а представляват необходимо присъщ и неизбежен разход по банкови заеми, които са един от основните източници за финансиране на предприятията, вкл. на МСП в България. В тази връзка, от въвеждането на новите правила ще бъдат засегнати пряко всички стопански субекти, като се отчита високото лихвено ниво по кредитите, вследствие на действието на Валутния борд от 1997 г. насам.

Доколкото въвеждането на новите правила може да има съществени негативни последици за стопанските субекти, Директивата предоставя на държавите членки различни възможности за намаляване на административната и финансова тежест във връзка със спазването на новите правила. За съжаление, тези възможности не са предвидени в проекта за изменение на ЗКПО, а там където са въведени, на практика не водят до постигане на целите в Директивата за облекчаване на негативни последици от въвеждането на новите правила. В тази връзка, предлагаме да бъдат приложени следните възможности, предвидени в Директива:

 • неприлагане на новите правила по отношение на заеми, които са били отпуснати преди 17.06.2016 г., като това изключение не се прилага по отношение на последващи изменения в тези заеми – целта на тази мярка е да се улесни преходът към новите правила, като се приложи принципът на придобитите права, като това правило се прилага само към съществуващите заеми, доколкото те не са впоследствие изменени;
 • неприлагане на правилата по отношение на самостоятелните предприятия, които не са част от група, която изготвя консолидирани финансови отчети, като се отчита обстоятелството, че свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби се извършва посредством прекомерни лихвени плащания между свързани предприятия;
 • с цел намаляване на административната тежест да се приложи праг, максимално близък до равностойността в лева на максималния размер от 3 млн евро, предвиден в Директива 2016/1164. Въвеждането на по-висок праг ще даде възможност на предприятията да приспадат разходите за лихви, независимо че надхвърлят съотношението, основано на EBITDA. В тази връзка, в мотивите за въвеждане на праг от 500 хил. лв. липсват конкретни аргументи, подкрепящи избора на фиксиран праг, който е дванадесет път по-нисък от нивото на прага, предвиден в Директивата.

По промените в ЗДДФЛ

 1. Подкрепяме отпадането от началото на 2020 г. на задължението за издаване на служебни бележки по чл. 45 на ЗДФЛ, като това да става само при поискване от страна на лицата. Подчертаваме, че това е отдавнашно предложение на БСК, представено и през 2017 г., с което информацията от служебната бележка ще се предоставя от платците на доходите с подаваната справка по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ след малки допълнения към настоящия образец. Предоставените от работодателите данни автоматично ще се зареждат в образците на годишните данъчни декларации на лицата, което значително ще опрости процеса на попълването и подаването им по електронен път. За реализирането на това предложение е необходимо да се въведе по-ранен срок за подаване на информацията, като е предложен срок 28 февруари на следващата година. Този срок е съобразен, от една страна, с крайния срок за извършване на годишното преизчисляване от работодателя по основното трудово правоотношение, а от друга - с възможността данните да се обработят от НАП, за да е възможно зареждането им в годишната данъчна декларация. В тази връзка е предложено и удължаване на срока за ползване на отстъпката от 5 на сто до 31 март. Въвеждането на тази концепция с всички произтичащи промени е предвидено да влезе в сила от 1 януари 2020 г., като включването им в настоящия законопроект ще подпомогне подготовката и безпроблемното прилагане на промяната от засегнатите страни.

По промените в ЗМДТ

 1. Предложената нова концепция за определяне на данъка върху превозните средства за леки автомобили и товарните автомобили с технически допустима максимална маса от не повече от 3,5 тона по формула, включваща два компонента – имуществен (мощност и година на производство) и екологичен, може да бъде опростена с цел улесняване на прилагането от страна на данъчната администрация и задължените лица. Екологичният компонент следва да бъде допълнен, като се отчете видът на употребяваното гориво, съответно - от леки автомобили с дизелови двигатели, спрямо тези с бензинови двигатели, и монтирани автомобилни газови уредби на метан, и пропан-бутан.

Допълнително следва да се обсъди внасянето на адекватни промени в Закона за управление на отпадъците и, конкретно - на режима за оползотворяване на излезли от употреба моторни превозни средства. Следва да бъде отменена т. нар. продуктова такса към Предприятието за управление на дейности по опазване на околната среда (ПУДООС) към МОСВ, която се заплаща алтернативно в над 90% от случаите към т. нар. организации за оползотворяване. При действащия режим редът и условията за заплащане на тази „такса“ не изпълняват своето основно предназначение по отношение рециклирането на отпадъците и подобряване качеството на въздуха. Допълнително се създават условия за предоставяне на скрита държавна помощ и недопустима намеса в правилата на вътрешния пазар и конкуренцията в ЕС. Припомняме, че редица браншови сдружения от рециклиращата индустрия и вносителите на автомобили са представяли многократно свои възражения и позиции за отмяна на продуктовата такса, както пред изпълнителната, така и пред законодателната власт.

 1. БСК предлага отново юридическите лица и сгради в режим на етажна собственост да бъдат освободени от такса битови отпадъци за втория компонент на услугата (третиране на битовите отпадъци) в случаите на сключени договори за обслужване с оторизирани оператори, вкл. когато последните са превъзложили дейностите по третиране на оператори на инсталации и съоръжения с издадени разрешителни по Закона за управление на отпадъците. В тази връзка предлагаме чл. 71, т. 3 на ЗМДТ да бъде изменен по следния начин:

3. услугата по чл. 62, т. 1 и т.2, когато задължените лица са сключили договор за обслужване с лица по смисъла на чл. 12 от Закона за управление на отпадъците, на които е предоставено право да извършват дейности по събиране, транспортиране, оползотворяване, обезвреждане или други методи за третиране, или предаване за последващо третиране на битовите отпадъци на съответните съоръжения и инсталации, и които са декларирали по ред, определен с наредбата по чл. 9, това обстоятелство до 31 октомври на предходната година в общината по местонахождението на имота.“

Мотиви: С освобождаването от таксата ще се въведе изцяло европейският принцип „замърсителят плаща“ и ще се улесни функционирането на т. нар. кръгова икономика. Дължимите плащания ще бъдат обвързани с икономически присъщите разходи за извършване на съответните услуги за реалните количества, генерирани, събрани и третирани битови отпадъци. На следващо място, ще се създадат условия за промяна на функциите на таксата, която понастоящем има характера на имуществен данък, обвързан с данъчната оценка на недвижимите имоти, или отчетната стойност на дълготрайните материални активи на предприятията.

По промените в Закона за ДДС

 1. Във връзка с предлаганите изменения на данъчния режим за т.нар. ваучери за храна (ВХ) изразяваме подкрепа на становището на Асоциацията на операторите на ВХ в България, представено на МФ, за отхвърляне на предложеното третиране на ВХ като „ваучери за конкретна цел“ и свързаното начисляване на ДДС при тяхното издаване. ВХ по начина, по който са въведени в нашата практика, носят характеристиките на многоцелеви ваучери (“ваучери за множество различни плащания“) по смисъла на Директива 2016/1065. Те са предназначени за използване в различни магазини и заведения за обществено хранене с цел доставка на стоки и услуги, за които „мястото на доставка“ не е известно предварително. Издаването на ВХ не може да бъде третирано и като авансово плащане, подлежащо на облагане с ДДС за бъдещи доставки на стоки или услуги, доколкото последните не са известни и не могат да бъдат ясно, точно и конкретно идентифицирани към момента на самото издаване.

Начисляването на ДДС от операторите, респективно - от техните доставчици към тях, би поставило данъчно задължените лица в България в по-неблагоприятно положение в сравнение с това на конкурентите им в другите държави-членки на ЕС. То е свързано с допълнителни рискове за бюджета и ще изисква допълнителни административни ресурси за контрол, без значително повишаване на бюджетните приходи.

В тази връзка, ВХ следва да бъдат изрично изключени от обхвата на дефиницията на „ваучери за конкретна цел“ в настоящите промени в ЗКПО (ЗДДС).

 1. Във връзка с многократните предложения на браншови сдружения от хранително-питейната, фармацевтичната и други индустрии за диференциране на ставките на ДДС, предлагаме да бъде стартиран експертен дебат за оценка на положителните и отрицателни ефекти за фиска и икономиката, опитът на държавите-членки на ЕС и други свързани аргументи.

По промените в Закона за счетоводството

 1. Предложените изменения на чл. 38, ал. 1, т. 2 въвеждат задължение за всички юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), да публикуват своите годишни финансови отчети (ГФО) чрез заявяване за обявяване и предоставянето им в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенция по вписванията. Текстът на разпоредбата е в противоречие с чл. 1, ал. 2 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел по отношение на национално представителните работодателски и синдикални организации, които са ЮЛНЦ, но не подлежат на регистрация в Агенция по вписванията. Предлагаме ГФО на работодателските и синдикалните организации да продължат да се публикуват при досега действащия ред на чл. 38, ал. 1, т. 3 - чрез икономическо издание или чрез интернет.
 2. Със съжаление отбелязваме, че предложените изменения и допълнения на Закона за счетоводството не съдържат подкрепените от Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) и от Националния икономически съвет предложения за преразглеждане на критериите за извършване на задължителен независим финансов одит. Изцяло и категорично поддържаме подкрепата си за повишаване на праговете за задължителен независим финансов одит и отпадането на алинеи 2 и 3 в чл. 37 от закона, с които са въведени необосновани изисквания за задължителен одит, базирани единствено на правната форма на юридическото лице, но не и на обективни критерии.

БСК предлага отново да бъде стартиран широк обществен и експертен дебат за радикална реформа на държавните такси, вкл. на техните функции, принципите за тяхното определяне, разходване, процедури за обжалване, принципи за финансиране на приходните агенции и др., с оглед подготовка и внасяне на съответните нормативни промени в допълнително преценен, разумен срок.

 

 

С УВАЖЕНИЕ,

 

РАДОСВЕТ РАДЕВ

Изпълнителен председател


Относно Проекта на ЗИД на ЗКПО, внесен от МФ
Добави мнение