Дата: 23.01.2019

Източник: Европейска комисия

Прочетено: 1537

В контекста на продължаващата несигурност в Обединеното кралство, свързана с ратифицирането на споразумението за оттегляне, днес Комисията прие две законодателни предложения, с които ще се ограничат сериозните последици за европейския риболовен сектор при напускане без споразумение.

Предложенията са част от подготвителната работа на Комисията (включително за евентуални извънредни действия), като с тяхна помощ ще се осигури координиран общоевропейски подход при сценарий за такова напускане. 

Първото предложение предвижда отпускането на обезщетения по линия на Европейския фонд за морско дело и рибарство за рибарите и операторите от държавите членки, които временно ще преустановят своите дейности. Така ще се компенсират част от загубите, в случай че Обединеното кралство се оттегли без споразумение и въведе незабавна забрана за европейските риболовни кораби да оперират в неговите води.

Второто предложение въвежда изменения в Регламента относно устойчивото управление на външните риболовни флотове. Неговата цел е да се гарантира, че корабите на Обединеното кралство ще имат право на достъп до водите на ЕС до края на 2019 г., при условие че европейските кораби получат реципрочен достъп до британските води. В предложението също така се предвижда опростена процедура за издаване на разрешения за кораби на Обединеното кралство да извършват риболовни дейности във водите на ЕС и на европейски кораби да оперират в британските води, ако Обединеното кралство предостави такъв достъп. То е с ограничено действие — до 2019 г., тъй като се основава на споразумението относно тазгодишните възможности за риболов, постигнато в рамките на Съвета по селско стопанство и рибарство от 17—18 декември 2018 г. 

Посочените извънредни мерки не могат обаче нито да смекчат цялостното въздействие на сценарий без постигнато споразумение, нито да заменят в пълна степен ползите от членството в ЕС или условията на преходния период, предвидени в споразумението за оттегляне. Те са ограничени до конкретните области, в които е крайно необходимо да се защитят жизненоважните интереси на ЕС и не е достатъчно наличието само на мерки за готовност. Мерките принципно ще са с временен характер, ще имат ограничен обхват и ще бъдат приети едностранно от ЕС. 

Следващи стъпки

По отношение на предложенията трябва да бъде приложена процедурата за съвместно вземане на решения. Комисията ще обедини усилията си с тези на Европейския парламент и Съвета с цел да се осигури приемане на предложените законодателни актове, така че те да бъдат в сила към 29 март 2019 г.   

Контекст

На 19 декември 2018 г. Комисията публикува своето трето съобщение относно готовността за Брексит, в което се съдържа нейният план за извънредни действия при липса на споразумение. В съобщението са посочени 14 мерки в ограничен брой области, в които липсата на споразумение ще доведе до значителни сътресения за гражданите и предприятията в ЕС-27. Сред тези области са финансовите услуги, въздушният транспорт, митническата политика и политиката в областта на климата.

Комисията също така публикува 88 секторни известия за готовност, с които запознава обществеността с последиците от оттеглянето на Обединеното кралство без споразумение. Известията са достъпни на всички официални езици на ЕС. Наред с това Комисията проведе технически дискусии с държавите от ЕС-27 по общи въпроси във връзка с готовността, както и относно специфични секторни, правни и административни мерки за готовност. Презентациите, използвани по време на тези технически семинари, са публикувани онлайн.

През идните седмици Комисията ще продължи да изпълнява своя план за извънредни действия, ще следи за необходимостта от допълнителни мерки и ще продължи да подкрепя държавите от ЕС при тяхната подготовка.

За повече информация

Текстове на предложенията:

  • Европейски фонд за морско дело и рибарство — COM(2019)48
  • Разрешения за риболов — COM(2019)49

Уебсайт на Европейската комисия за подготовката за Брексит