21.02.2019

След запитване на БСК заметник-министърът на икономиката Лилия Иванова изпрати писмо, с което предоставя подробна информация за предстоящите промени.

След запитване от страна БСК заметник-министърът на икономиката Лилия Иванова изпрати писмо, с което предоставя подробна информация за предстоящите промени, след оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС.

В писмото се казва: "Независимо, че до този момент все още не е ясно по какъв начин ще се извърши оттеглянето, бих желала да Ви предоставя следната информация:

На 29 март 2017 г. ОК подаде уведомление за намерението си да се оттегли от EС в съответствие с член 50 от Договора за ЕС, считано от 00:00 ч. централноевропейско време на 30 март 2019 г. („дата на оттегляне“). Тази дата ще бъде спазена, освен ако с ратифицирано споразумение за оттегляне не бъде определена друга дата или периодът не бъде удължен от Европейския съвет. От този момент нататък цялото първично и вторично законодателство на ЕС ще престане да се прилага по отношение на Обединеното кралство и на неговата територия, т.е. Великобритания ще се превърне в т.нар. „трета държава“. Важно е да се отбележи, че търговската политика е от изключителна компетентност на ЕС и че бъдещите отношения в областта на търговията са предмет на преговори между Европейския съюз и Обединеното кралство.

В случай, че споразумението за оттегляне на ОК бъде ратифицирано преди 30 март 2019 г., повечето от правните последици ще настъпят на 1 януари 2021 г., или след преходен период, условията на който са посочени в проекта на споразумение. По време на преходния период няма да настъпят никакви съществени промени на отношенията между ЕС и ОК, тоест те ще се осъществяват, както и досега. По време на този преходен период и ЕС и ОК, както са заявявали неведнъж, ще положат всички усилия за договаряне на ново преференциално търговско споразумение между тях, което да осигури възможно най-добрите условия за търговия и инвестиции след изтичането на преходния период.

Оттеглянето на ОК от ЕС без споразумение е възможно най-неблагоприятен сценарий за страните. При него от момента на оттегляне търговските отношения между ЕС и ОК ще се извършват по правилата на Световната търговска организация (СТО) и съответно режимът на внос в и износ от ЕС за ОК ще е като към страните извън ЕС, т.е. трети страни, с които ЕС не е в преференциални търговски отношения. От страна на ЕС и ОК са предприети необходимите мерки в СТО в подготовка за предстоящото оттегляне на ОК от ЕС, с оглед осигуряване на плавен преход.

В случай, че споразумението за оттегляне не бъде ратифицирано, от датата на оттеглянето:

- Извършването на стопанска дейност с компании и предприятия от ОК ще стане по-сложно по отношение на митническите процедури и процедурите по ДДС. Ще започне да се прилага законодателството на ЕС по вноса и износа, т.е. ще започнат да се събират мита и такси, ще е необходимо да се спазват формалности и да се извършва контрол, изискван от действащата правна уредба с цел да се осигурят еднакви условия на конкуренция. България също ще започне да прилага Митническия кодекс на ЕС и съответните правила относно косвеното данъчно облагане към целия внос от ОК и целия износ към ОК.

- Стоките, които са въведени на митническата територия на ЕС от ОК или които предстои да бъдат изведени от тази територия за транспортиране до ОК, подлежат на митнически надзор и може да бъдат подложени на митнически контрол в съответствие с Регламент (ЕС) № 952/2013 от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на ЕС, от което следва прилагане на митнически формалности, необходимост от представяне на декларации, митническите органи може да изискват обезпечения за потенциални или съществуващи митнически задължения.

- Спрямо стоките, които са въведени на митническата територия на ЕС от ОК, ще започне да се прилага Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа. Това предполага прилагането на съответните мита.

- Спрямо някои стоки, които влизат в ЕС от ОК или напускат ЕС към ОК, ще се прилагат забрани или ограничения въз основа на съображения, свързани с обществения ред или обществената сигурност, опазване на здравето и живота на хората, животните или растенията или защита на националното богатство.

- Разрешенията, с които се предоставя статут на одобрен икономически оператор (ОИО), и другите разрешения за митнически опростявания, издадени от митническите органи на ОК, вече няма да бъдат валидни на митническата територия на ЕС.

- При износ на изделия с двойна употреба (стоки, софтуер и технологии, които могат да бъдат използвани както за граждански, така и за военни цели) от ЕС към ОК, ще се изискват индивидуални лицензи. В случаите когато дейността се основава на сертификати, лицензи или разрешения, които са издадени от органи на ОК или органи, установени в ОК — или са притежавани от лица, установени в ОК – е възможно същите вече да не са валидни в ЕС. Възможно е да се наложи тяхното прехвърляне или да бъдат издадени нови от орган в ЕС-27. Това се отнася по-специално за сертификатите, лицензите и разрешенията, издадени за стоки (например в автомобилния сектор или сектора на медицинските изделия) и услуги (например в сектора на транспорта, сектора на радио- и телевизионното разпръскване или финансовия сектор). Важно е да се предприемат всички необходими стъпки за прехвърляне на издадените в ОК сертификати, лицензи или разрешения в ЕС-27 или за сдобиване с нови.

- Ще бъдат ограничени количествата продукти (по-специално тютюневи изделия и алкохолни напитки), които могат да бъдат внесени в ЕС без заплащане на мита, ДДС и акцизи. Багажът може да бъде подлаган на митнически контрол при влизане в ЕС от ОК. При напускане на ЕС пътуващите от ОК ще имат право на възстановяване на ДДС.

- Вносът в ЕС на определени стоки с произход от ОК ще е ограничен или забранен: например продукти от животински произход (като месо, мляко, шунка, сирена), парични средства в брой в размер над 10 000 евро, определени културни ценности, растения, растителни продукти или определени животни.

- Вложените в крайния продукт ресурси с произход от ОК вече няма да се смятат за „съдържание от ЕС“. Това налага преразглеждане на веригите на доставки и третиране на вложените ресурси с произход от ОК като такива „без произход“.

- Преференциалните търговски договорености с трети държави в областта на общата търговска политика и митниците вече няма да се прилагат по отношение на ОК. След като ОК стане трета държава, по отношение на него престават да се прилагат преференциалните търговски договорености на ЕС с трети държави.

- Ще бъде засегната и възможността на износителите от ЕС да извършват кумулация със стоки с произход от ОК и може да засегне приложимостта на преференциалните митнически ставки, които са договорени от ЕС с трети държави.

- В случай на проверка на произхода на стоки, внасяни в ЕС, на износителите от трети държави може да се налага да доказват преференциалния произход от ЕС на внасяните стоки.

- За вложените ресурси с произход от ОК (материали и операции по обработка) се смята, че са „без произход“ в рамките на дадена преференциална търговска договореност при определянето на преференциалния произход на стоките, в които са вложени тези ресурси.

- На износителите и производителите от ЕС-27, които възнамеряват да подадат заявление за преференциално тарифно третиране в държава-партньор на ЕС по ССТ, считано от датата на оттегляне, се препоръчва да третират всички вложени ресурси с произход от ОК като такива „без произход“, когато определят преференциален произход от ЕС за своите стоки и да предприемат подходящите стъпки, за да могат да докажат преференциалния произход от ЕС на своите стоки в случай на последваща проверка, без да отчитат каквито и да е вложени ресурси с произход от ОК като „съдържание от ЕС“.

- На вносителите от ЕС-27 се препоръчва да се уверяват, че износителят може да докаже преференциалния произход от ЕС на внасяните стоки, като отчита последиците от оттеглянето на ОК.

- Когато съгласно правото на ЕС вносът/износът на стоки подлежи на изискване за лицензиране, такъв лиценз за внос/износ ще се изисква за пратки от ЕС-27 до ОК и обратно (в повечето случаи за вътрешносъюзни пратки такъв лиценз не се изисква или изискванията са различни; обикновено лицензите за внос/износ се издават от националните компетентни органи, а съответствието с изискванията се контролира в рамките на митническия контрол на територията на ЕС).

- Правото на ЕС може да предвижда възможност за издаване на лицензи за внос/износ от държава членка, различна от държавата членка, в която стоките влизат в ЕС или от която го напускат. Считано от датата на оттеглянето, лицензите за внос/износ, издадени от ОК, в качеството му на държава-членка на ЕС, въз основа на правото на ЕС, повече няма да бъдат валидни за пратки към ЕС-27 от трети държави или обратно.

- Правилата на ЕС в областта на общественото здраве и здравето на животните няма да се прилага към ОК. Следователно ще се допуска влизане на животни и животински продукти от ОК в ЕС само ако ОК бъде добавено като оторизирана трета страна в съответните раздели на законодателството на ЕС. Една от предприетите извънредни мерки от страна на ЕК е именно включването на ОК в тези списъци, при условия че всички изисквания по ветеринарното и санитарното законодателство ще бъдат спазени. При сценарий без споразумение, ОК ще бъде част от тези списъци от 30 март 2019 г.

- Всяка пратка с живи животни и животински продукти идващи от ОК ще подлежи на проверка в постовете за инспекция по границите на ЕС в мястото на влизане в ЕС.

- Ще се осъществява опростен граничен контрол (ограничен например до документални проверки) за животни и животински продукти идващи от държава-членка и транзитиращи през ОК.

- В законодателството на ЕС са предвидени известни гъвкавости, например допускане на временни помещения за инспекция или споделяне на търговски площи за складиране на пратки. Държавите-членки на ЕС са задължени да предложат нови или разширени постове за гранична инспекция преди 15 февруари 2019 г.

- Още преди датата на оттегляне, икономическите оператори могат да заявят достъп до митническите информационни системи на компетентните митнически власти. Разрешението ще стане валидно едва след датата на оттегляне на ОК.

- Компаниите от държава-членка на ЕС, които вече търгуват с ОК, следва да извършат необходимата подготовка преди датата на оттегляне.

Независимо по кой сценарий, очакванията са, че оттеглянето на ОК ще предизвика значителни сътресения за администрациите на държавите членки, Европейската комисия, бизнеса и гражданите на ЕС. С оглед ограничаване и смекчаване на неблагоприятните ефекти при евентуалното оттегляне на ОК от ЕС без споразумение, през ноември 2018 г. Европейската комисия стартира план за извънредни действия и прие график за приемане на едностранни мерки с временен характер.

С оглед смекчаване на последствията за България от излизането на ОК от ЕС, с Решение на Министерския съвет № 49 от 31 януари 2019 г., бяха приети два отделни плана за действие, в които са описани подробно мерките за предприемане от съответните компетентни министерства и ведомства. Като част от тези мерки, в случай на оттегляне на ОК от ЕС без споразумение, Министерството на икономиката предвижда създаване на рубрика в своя интернет сайт, в която да предложи на бизнеса цялата налична информация по темите, свързани с промяната на условията за търговия между ЕС и ОК."

Допълнителни материали по темата: 

  1. Съобщение на ЕК от 19.12.2018 - Готовност за оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз на 30 март 2019 г.: Изпълнение на плана за извънредни действия на Комисията;
  2. Въпроси и отговори относно последиците при оттеглянето на ОК без споразумение;
  3. Правила на ЕС в областта на митниците и косвеното данъчно облагане
  4. Правила на ЕС в областта на  лицензиране за внос/износ на определени стоки;
  5. Правила на ЕС в областта на защита на правата върху интелектуалната собственост.
  6. Указания на ЕК за  подготовка на предприятията от ЕС  за оттеглянето на ОК
  7. Указания при пътуване между Обединеното кралство и ЕС след Брексит в случай че не бъде постигнато споразумение
  8. Известие на ЕК относно преференциален произход на стоките.
  9. Известие на ЕК относно пътуване между ЕС  и Обединеното кралство след оттеглянето на Обединеното кралство.
  10. Презентация на тема подготовка за Brexit за митници, данъчното облагане, санитарни и фитосанитарни мерки , лицензиите за внос / износ, тарифни квоти.

В допълнение, полезна информация за бизнеса относно митническите правила и изисквания, предвидени при излизането на ОК от ЕС без споразумение, може да бъде намерена на следните интернет адреси на Агенция „Митници“:

https://customs.bg/wps/portal/agency/media-center/on-focus/19-02-brexit

https://customs.bg/wps/portal/agency/home/info-business/customs-activities/brexit

 

Дата: 21.02.2019

Източник: БСК

Прочетено: 2633