04.04.2019

вж. ГРАФИК НА ОБУЧЕНИЯТА ПО ЗБУТ В ЦПО ПРИ БСК

Едно от най-значимите предизвикателства за съвременната трудова медицина е осигуряването на здраве и безопасност при работа в малките и средните предприятия /МСП/. За тях е характерно, че в сравнение с големите предприятия те имат много повече затруднения в осъществяването на дейностите по здраве и безопасност на работното място. Това се дължи на много причини, напр.:

  • голямо разнообразие на опасностите и на величината на риска във връзка с използваните технологии;
  • отсъствие на достатъчно знания за вида и естеството на рисковете при работа, за начините и средствата за защита и укрепване на здравето и работоспособността на работещите;
  • недостатъчни финансови и човешки ресурси с умения за формиране на политика за здраве на работното място и за управление на риска;
  • непривлекателност на тези предприятия за модерно трудово-медицинско обслужване поради малък брой работещи и недобро финансово състояние.

Проблемът за осигуряването на безопасност и здраве при работа, както по отношение на подходите, така и на прилаганите методи и инструменти, се определя от съществените промени в обществото през последните десетилетия и развитието на икономиката в европейските страни и у нас.

Политиката на БСК винаги е била да поддържа информирани своите членове и в отговор на тази необходимост е разработена настоящата програма за обучение по проблемите на здравословните и безопасни условия на труд на работното място. В нея се акцентира както върху законодателната уредба на дейностите и взаимоотношенията за привеждане на българските фирми в съответствие със ЗЗБУТ и подзаконовите нормативни актове, така и върху добри световни практики за промоция на здравето на работното място и възможността те да бъдат адаптирани и прилагани от българските фирми.

От месец май в 20 региона на страната стартират обучения по Здравословни и безопасни условия на труд, в рамките на договор между Фонд „Условия на труд“ и Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес. Обученията са безплатни за членовете на БСК и ще обхванат над 1200 души. График на предстоящите обучения можете да намерите ТУК.

ЦПО към БСК предлага и услуги за консултиране по ЗБУТ – членовете на БСК ползват преференциални цени, които се договарят за всеки конкретен случай:

  • разработване на фирмена политика по безопасност и здраве при работа;
  • разработване на процедури за оценка на професионалния и здравен риск на работните места;
  • консултиране разработването на програми за намаляване, ограничаване и контрол на риска;
  • консултиране създаването на система за оперативното управление на дейностите по безопасност и здраве при работа;
  • подпомагане въвеждането на Система за управление на безопасността и здравето при работа (СУБЗР) на фирмено равнище;
  • консултиране фирмите при отстраняване на констатираните нарушения от контролните органи.

Дата: 04.04.2019

Източник: БСК

Прочетено: 8579