Дата: 10.05.2019

Източник: BUSINESSEUROPE

Прочетено: 8829

BusinessEurope застава плътно зад амбицията на ЕС за постигане на целите на Парижкото споразумение за нулеви нетни емисии на парникови газове (климатичен неутралитет). Тази амбиция трябва да бъде тясно свързана с европейската програма за конкурентоспособност и сигурност на доставките, за да се засили всеки стълб в този „триъгълник“.

За постигането на климатичен неутралитет до средата на века, както предвиждат Специалният доклад на IPCC и стратегията на Европейската комисия до 2050 г. за климата, е необходимо да се ограничи повишаването на средната глобална температура до 1.5°C, което ще зависи изцяло от изпълнението на набор от ключови рамкови условия и свързаните с тях действия както на европейско, така и на световно равнище. Това са:

Условие 1: Признаване на различни условия и отправни точки за държавите членки на ЕС.

Действие: Подобряване на европейската координация при изпълнение на разходоефективна политика.

Условие 2: Развитие и използване на иновативните технологии в подкрепа на декарбонизацията на стойностните вериги в Европа по икономически ефективен начин.

Действие: Освобождаване на инвестиции чрез обширна индустриална стратегия.

Условие 3: Наличност в голям мащаб на достъпна нисковъглеродна енергия.

Действие: Проектиране на интегриран подход към веригата на стойността за енергийните доставки.

Условие 4: Адаптиране на потребителското поведение и приемане от страна на обществеността на прехода към нисковъглеродна енергия.

Действие: Активно ангажиране на гражданите за постигане на обществено одобрение.

Условие 5: Сходство при глобалните климатични цели, като по-специално държавите от Г-20 работят заедно за актуализиране на техните национално определени вноски и за разработване на общи механизми за пазара на въглеродни емисии, за да бъдат постигнати целите на Парижкото споразумение.

Действие: Обмисляне на допълнителни предпазни мерки в зависимост от международните действия за запазване на промишленото производство в Европа чрез предотвратяване на изтичането на инвестиции и въглерод.

Постигането на съвкупността от всички тези рамкови условия и действия, а не избирането само на най-ефективните, е абсолютно необходимо. Европейските предприятия са поели ангажимент да помогнат за постигането на тези условия, но е ясно, че ключът към успеха е в действията на цялото общество. Затова политиците по време на следващия политически цикъл на ЕС трябва да си сътрудничат с бизнеса и другите заинтересовани страни, за да обсъдят гореспоменатите рамкови условия и свързаните с тях действия. Това следва да се направи в контекста на приноса на ЕС за дългосрочната стратегия за намаляване на емисиите на парникови газове към секретариата на Рамковата конвенция на Организацията на Обединените Нации по изменение на климата (РКООНИК) до 2020 г., глобалното проучване на РКОНИК за 2023 г. и прегледа на законодателството на ЕС в областта на енергетиката и климата.

Пълният текст на документа можете да откриете тук.