Дата: 04.09.2019

Източник: BusinessEurope

Прочетено: 3576

BUSINESSEUROPE поддържа интелигентна политика за конкуренция. Ясно признаваме основната роля, която добре функциониращите правила за конкуренция играят на вътрешния пазар, както по отношение на ограничаване на нарушенията, така и осигуряване на по-голяма ефективност и иновации, като позволяват на конкурентите да навлизат на нови пазари и защитавайки избора на потребителите. Освен това политиката на ЕС в областта на конкуренцията е една от малкото области, в които ЕС има извън териториални зъби.

Политиката на ЕС в областта на конкуренцията трябва да гарантира, че съществува ефективна конкуренция между компаниите, като по този начин допринася за създаването на работни места, растежа и инвестициите. Той трябва също така да отговори на глобалните предизвикателства, пред които е изправен бизнесът, за да засили своята и общата конкурентоспособност на ЕС. Като такъв той е един от ключовите компоненти на успешната индустриална политика на ЕС.

В този контекст, Комисията следва да проучи как може да се повиши конкурентоспособността на ЕС и как в същото време ЕС може да адаптира политиката на ЕС в областта на конкуренцията към развитието на глобалните пазари. Трябва също така да е ясно, че вътрешният пазар е и ще бъде ключов двигател за конкурентоспособността на ЕС. Трябва да се гарантира ефективното му функциониране, тъй като това е основно предимство на ЕС. ЕС трябва да осигури равни условия за всички бизнес модели, позволяващи им да бъдат конкурентоспособни и да отговарят на търсенето на клиенти, също и в бързо променяща се цифрова среда. ЕС следва да въведе: по-стратегическа индустриална политика, насочена към създаване на благоприятни условия на равнище ЕС; общ подход към стратегическите вериги на ЕС, който също отчита политиките, прилагани от трети страни; интелигентно прилагане на правилата на ЕС в областта на конкуренцията, които да позволят появата на нови иновативни фирми, които могат да прераснат в значителни европейски компании, способни да се конкурират с глобални предприятия, опериращи по различни правила; и гарантира, че националните и местните правила са пропорционални и подходящи за целта. Политиките на ЕС следва да се сближават към общи цели.

Вижте целия документ!