Дата: 13.09.2019

Източник: BUSINESSEUROPE

Прочетено: 7232

Европейските работодатели са загрижени за нарастващите несъответствия между уменията и недостига на работна сила в повечето държави-членки. Ако бъде оставена без внимание, тази тревожна тенденция ще има отрицателно въздействие върху иновациите и производителността, както в силно иновативните индустриални сектори, така и в други сектори на услугите, някои от които вече са изправени пред предизвикателството да привлекат мотивирани и компетентни работници.

За да се справят с този належащ въпрос, междусекторните и секторните работодателски организации правят настоящото изявление, за да призоват създателите на политики и социалните партньори на всички подходящи нива да приоритизират мерки, създадени с цел намаляване на недостига на работна ръка чрез подобряване на съответствието на уменията в европейските държави-членки.

Недостигът на работна сила и несъответствията на уменията са причинени, както от циклични, така и от структурни фактори, като и двата проблема трябва да бъдат решени. 

Положителният тренд на икономическото възстановяване през последните години доведе до повишено създаване на работни места. Около 13 милиона нови работни места са създадени от 2014 г., но много работни места остават незапълнени и много работодателите са изправени пред трудности да намерят хората с необходимите компетенции

Може, също така, да се отбележи, че равнището на безработица остава много високо - около 10% и дори по-високо в някои държави-членки.

Тази неотдавнашна тенденция изостря съществуващите структурни предизвикателства пред пазара на труда, причинени от застаряването на населението и предоставянето на умения и компетенции, които не са достатъчно свързани с нуждите на пазара на труда. Несъответствията между уменията и потребности на пазара са основните фактори за недостиг на работна ръка. По-специално, STEM уменията - наука, технологии, инженерство и математика - се изискват все по-често от работодателите в широк спектър от сектори и с навлизането на дигитализацията това само ще се засили. Освен това, се изискват специализирани професионални умения от компании в редица сектори, които са изправени пред недостиг на квалифицирани работници.

Дигитализацията на икономиката допълнително стимулира тези промени. Не само има появата на нови работни места, които изискват нови умения, но съществуващите работни места се трансформират дълбоко, като някои задачи изчезват и се добавят някои нови задачи. Освен това, основно предизвикателство в секторите и различните нива на работа е липсата на основни цифрови умения. Постигането на по-добра връзка между обучението на умения и иновациите също е от ключово значение да се гарантира, че европейските компании имат конкурентното предимство, от което се нуждаят, за да привличат клиенти и да растат.

Друго важно предизвикателство е да се насърчават нарастващите нива на участие в заетостта на жените и, едновременно с това, да се постигне по-балансирано представителство между мъжете и жените в различни области на образование, професии и сектори.

В този контекст, работодателите призовават създателите на политики и социалните партньори на европейско и национално равнище да работят заедно за подобряване на ситуацията. Това означава да се съсредоточим върху следните приоритети:

• Реформиране на системите за образование и обучение, за да се увеличи техният структурен капацитет за предоставяне на основни умения на цялата работна сила и да се погрижат за нарастващите потребности от човешки и комуникативни умения в цялата икономика, както и да се улесни по-бързото актуализиране на учебните програми и квалификациите в отговор на нови и бързо променящи се професии. Освен това, трябва да се насърчава въвеждането на нови учебни програми, базирани на цифрови профили за работа, които успешно стартират в някои сектори. Тези елементи трябва да формират част от цялостния подход към ученето през целия живот чрез различни начини на образование и обучение. Професионално образование и обучение - ПОО, както първоначално (I-VET), така и продължаващо (C-VET), играе видна роля в подпомагането на намаляването на несъответствията на уменията, по-специално чрез създаване на качествени и ефективни рамки на политиката за чиракуване в Европа2. Трябва да се вземат предвид конкретната ситуация и нуждите на МСП.

• Въвеждането на нова стратегия на ЕС за ПОО за 2030 г. е важен приоритет за следващите месеци, за който работодателите ще продължат да дават своя принос. Няма време за губене, за да се реагира на нарастващото предизвикателство за преквалифициране и повишаване на квалификацията на работната сила. Намаляването на познанието, свързано с напредъка и бързите технологични промени, изисква повече от всякога обществата, работодателите и работниците да инвестират време за обучение - УЦЖ - за да подобрят и поддържат работоспособността на работна сила. За да има прогрес, държавите-членки и социалните партньори също трябва да подобрят ефективността на активните политики на пазара на труда в цяла Европа, включително необходимостта от насърчаване на сътрудничеството между публичните и частните служби по заетостта.

• Засилване на сътрудничеството между бизнеса, училищата, професионалните училища, професионалните колежи и университетите. Основно предизвикателство в много страни е въвеждането на повече елементи на професионално обучение в курсове за средни училища и университети, както и по-силен акцент върху резултатите от обучението във висшето образование. Важно е също да се обмисли въвеждането на двоен елемент, дуалност, на всички нива на образование. Всяка държава трябва да разработва и насърчава пътя на висшето професионално образование и обучение и да го прави по начин, който има смисъл в контекста на системата за образование и обучение. Учебните пътища в ЕС също трябва да станат по-проницаеми, за да улеснят студентите да комбинират и / или да се движат между различни форми на обучение и обучение.

• Насърчаване на ролята на секторния социален диалог за осигуряване на по-подходящо използване на наличните ресурси в интерес на работодателите и работниците. Финансовите стимули и други форми на обединяване на инвестиции също могат да играят положителна роля, особено за МСП, които се борят да намерят ресурси и опит, необходими за възприемане на цифровизацията. Работодателите трябва да участват по-добре в проектирането и провеждането на учебни програми за образование и обучение, така че да ги приведат по-адекватно спрямо реалните нужди на индустрията. Секторните социални партньори също могат да играят важна роля за промяна на мисленето в обществото чрез насърчаване на ползите от „култура за учене през целия живот“ в общия интерес и отговорност на работодателите и работниците.

• Разработване на конкретни инициативи за преодоляване на разликата в цифровите умения като насърчаване на постигането на STEM умения на различни нива на образование и чрез различни образователни и обучителни пътища. Това включва необходимостта от насърчаване на значението на STEM уменията в нашите общества и тяхното значение за днешната икономика, по-специално за привличане на повече жени в STEM.

• Насърчаване на мобилността на работната сила в Европа и в държавите-членки: Свободното движение на работниците играе положителна роля за справяне с нарастващия недостиг на работна ръка. Мобилността на работниците, изследователите и таланта, при пълно спазване на Директива 2005-36-ЕО за признаване на професионални квалификации, ревизирана с Директива 2013-55-EC3, е от решаващо значение за бъдещето на индустрията, посредством което се гарантира по-добро съответствие между хората и свободни работни места. Това трябва да бъде придружено от мерки за насърчаване на кръговата мобилност, за да се увеличат максимално ползите от мобилността за страните на произход и местоназначение.

• Разработване на обновена рамка на политиката на ЕС за легална миграция на трети страни: Легалната миграция може да играе важна роля за намаляване на въздействието на недостига на работна ръка върху бизнеса. Работодателите призовават Европейската комисия и държавите-членки да подновят рамката на европейската политика за законна миграция. В настоящия контекст е необходим широко основан подход за икономическа миграция от трети страни на нива на умения. За да бъде подкрепена, бъдещата правна миграционна рамка на ЕС трябва да зачита националните компетенции, що се отнася до условията и обема на приемане на граждани на трети страни - TCN. Комисията също така трябва да обмисли начините, по които по-доброто разбиране на квалификациите на трети страни може да бъде постигнато за държавите-членки и работодателите, включително, inter alia, във връзка с Европейската квалификационна рамка - EQF.

Целия доклад можете да откриете тук.