30.10.2019

Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес /БСК/ участва в двегодишен проект, финансиран от Европейския съюз, съвместно с националните работодателски организации на Словения, Хърватия, Северна Македония, Албания и Черна гора, както и национални синдикални асоциации от последните три държави. 

Проектът помогна да се задълбочи разбирането в участващите страни за важността на схемите за участие на работниците и служи на представители на работодателите и работниците като инструмент за обмен на ноу-хау и опит. Проектът изигра ролята на помощник в новите развития за подготовка / подобряване на ново / съществуващо законодателство относно участието на служителите в страните, подготвящи се за присъединяване към ЕС, като се вземат предвид законодателството и политиките на ЕС, както и за преглед и изготвяне на препоръки в страните-членки на ЕС. 

В рамките на дейностите бе извършено национално проучване относно участието на служителите в корпоративното управление в България, Словения и Хърватия.

Тук представяме някои основни изводи от проведеното през 2019 г. онлайн проучване за положението на представителите на служителите и работниците в предприятията в България. Проучването беше национално, без да се претендира да е представително. То включва информация за представителството на работниците и служителите в предприятия от всички икономически сектори в България, съгласно Класификацията на икономическите дейности. Бяха контактувани над 2000 предприятия, обхващащи различни сектори на икономиката и различни региони на страната. Събрани са данни за 103 предприятия. 

Изводи:

  • представителството на работниците и служителите, чрез информиране и консултиране, е основният инструмент, регламентиран от българското трудово законодателство, целящ активното включване на служителите в процеса на управление на предприятието;
  • информирането и консултирането играят важна роля за подобряване на управлението на предприятията и за даване на възможност на работниците да изразят мнението си както за текущите условия, така и за промените, които вероятно ще повлияят на тяхната работа;
  • основният проблем за по-голямата част от анкетираните работодатели не е дали да се включат или не представители на работниците и служителите, а как да се осъществи тяхното участие в управлението на компанията;
  • от съществено значение е да се създаде адекватна отговорност на представителите на работниците за тяхното участие в процеса на вземане на решения, като по този начин се вземат съвместни решения, но се поемат повече отговорности, тоест участието в управлението върви ръка за ръка с необходимостта от отговорност за действията на представителите. 

Препоръки за подобряване на националното законодателство относно представителството на работниците и служителите в предприятията в България 

  1. Предложение за дефиниция на понятието „информиране“ - „предоставяне на данни от работодателя на работници и служители директно или чрез избрани от тях представители, за да се запознаят с дадения проблем и да го разгледат“.

Процедура и формат за прилагане на „информирането“:

  • Информирането се извършва в подходящия момент, за да не се забави процеса на вземане на решение;
  • Информирането се извършва по подходящ начин и с подходящо съдържание. 
  1. Предложение за дефиниране на понятието „консултиране“ - „установяване на диалог и обмен на мнения между работодателя и работниците и служителите“

Процедура и формат за провеждане на „консултиране“:

  • Консултирането се извършва директно с персонала или чрез представители, избрани от работниците и служителите;
  • Консултациите се провеждат в подходящ момент и по подходящ начин 

ПРЕДСТОЯЩО 

През месец ноември в София ще се проведе работна среща със заинтеесованите страни от България за представяне на резултатите от проекта и обсъждане на препоръките, възникнали в резултат на проведеното проучване. Информация за събитието ще бъде публикувана предварително. 

Участниците в срещата ще получат също така и разработената в рамките на проекта брошура, представяща ситуацията в отделните страни, представени в проекта, както и резултатите от проведените в тях проучвания и експериментални схеми за информиране и консултиране на работниците.

Дата: 30.10.2019

Източник: БСК

Прочетено: 1478