Дата: 07.11.2019

Източник: Европейска комисия

Прочетено: 5591

Вече седем поредни години европейската икономика се намира в растеж и се очаква тя да продължи да се разраства през 2020 г. и 2021 г. Пазарите на труда остават динамични и безработицата продължава да намалява. Външната среда обаче не е толкова благоприятна и несигурността продължава да е голяма. Това засяга особено производствения сектор, който преминава също през структурни промени. В резултат на това европейската икономика изглежда се насочва към продължителен период на по-слаб растеж и слаба инфлация.

Понастоящем брутният вътрешен продукт (БВП) на еврозоната се очаква да нарасне с 1,1 % през 2019 г. и с 1,2 % през 2020 г. и 2021 г. В сравнение с лятната икономическа прогноза от 2019 г. (публикувана през юли) прогнозата за растеж бе понижена с 0,1 процентни пункта през 2019 г. (от 1,2 %) и с 0.2 процентни пункта през 2020 г. (от 1,4 %). За ЕС като цяло се предвижда БВП да се увеличи с 1,4 % през 2019 г., 2020 г. и 2021 г. Прогнозата за 2020 г. също бе занижена в сравнение с лятото (от 1,6 %).

Валдис Домбровскис, заместник-председател на Комисията за еврото и социалния диалог, отговарящ също за финансовата стабилност, финансовите услуги и съюза на капиталовите пазари, заяви: До настоящия момент европейската икономика показа устойчивост на фона на по-малко благоприятна външна среда: икономическият растеж се запази, създаването на работни места беше стабилно, а вътрешното търсене силно. Въпреки това в бъдеще може да срещнем трудности: период на голяма несигурност поради търговските конфликти, нарастващите геополитически напрежения, продължаващата слабост в производствения сектор и излизането на Обединеното кралство от ЕС. Призовавам всички държави от ЕС, които имат високи равнища на публичен дълг, да следват разумни фискални политики и да намалят своите дългове. От друга страна държавите членки, които разполагат с фискално пространство, следва да го използват сега.

Комисарят по икономическите и финансовите въпроси, данъчното облагане и митническия съюз Пиер Московиси заяви: През следващите две години всички икономики в ЕС ще продължат да се разрастват въпреки все по-големия брой препятствия. Основите на икономиката на ЕС са стабилни: след шест години растеж безработицата в ЕС е на най-ниското си равнище от началото на века, а съвкупният дефицит е под 1 % от БВП. Но по изпълнения с предизвикателствата път напред няма място за самодоволство. Всички политически лостове ще трябва да бъдат използвани за укрепване на устойчивостта на Европа и за подкрепа на растежа.

Растежът ще зависи от ориентираните към вътрешния пазар сектори

Продължаващото напрежение в търговията между САЩ и Китай и високите равнища на несигурност на политиката, особено по отношение на търговията, засегнаха инвестициите, производството и международната търговия. Очаква се растежът на БВП в световен мащаб да остане слаб, поради което растежът в Европа ще зависи от силата на секторите, ориентирани в по-голяма степен към вътрешния пазар. Те от своя страна ще разчитат на пазара на труда, който да подпомага растежа на заплатите, на благоприятни условия за финансиране, а в някои държави членки, на подкрепа от бюджета. Въпреки че се очаква икономиките на всички държави членки да продължат да се разрастват, малко вероятно е единствено вътрешните фактори за растеж да са достатъчни за осигуряването на силен растеж.

Пазарите на труда би трябвало да останат стабилни, но подобренията ще се забавят

Разкриването на работни места в целия ЕС се оказа изненадващо устойчиво. Това отчасти се дължи на факта, че обикновено е нужно известно време на икономическото развитие, за да повлияе на заетостта, както и на изместването на работните места към секторите на услугите. Заетостта е рекордно висока, а безработицата в ЕС е на най-ниското си равнище от началото на века. Въпреки че има вероятност нетното създаване на работни места да се забави, безработицата в еврозоната се очаква да продължи да се понижава от 7,6 % през тази година на 7,4 % през 2020 г. и 7,3 % през 2021 г. Очаква се безработицата в ЕС да спадне до 6,3 % през тази година и да се задържи на 6,2 % през 2020 г. и 2021 г.

Инфлацията ще остане ниска

През тази година инфлацията в еврозоната се забави поради спада в цените на енергията и защото дружествата до голяма степен предпочетоха да включат разходите за по-високи възнаграждения в своите маржове вместо да ги прехвърлят на клиентите си. Очаква се инфлационният натиск да остане ограничен през следващите две години. Инфлацията в еврозоната ( според Хармонизирания индекс на потребителските цени) се очаква да достигне 1,2 % през тази и следващата година и 1,3 % през 2021 г. Прогнозата за инфлацията в ЕС е 1,5 % през тази и следващата година и 1,7 % през 2021 г.

Равнищата на държавния дълг ще се понижат за пета поредна година; дефицитите леко ще се увеличат

Очаква се публичните финанси в Европа да продължат да се възползват от много ниските лихви, дължими по непогасени дългове. Въпреки по-слабия растеж на БВП съотношението на съвкупния държавен дълг към БВП в еврозоната се очаква да продължи да намалява за пета поредна година до 86,4 % през тази година, 85,1 % през 2020 г. и 84,1 % през 2021 г. Същите фактори важат за ЕС, където съотношението на държавния дълг към БВП се очаква да спадне до 80,6 % през тази година, 79,4 % през 2020 г. и 78,4 % през 2021 г.

От друга страна, очаква се салдата по консолидираните държавни бюджети леко да се влошат поради въздействието на по-слабия растеж и донякъде по-гъвкавите дискреционни фискални политики в някои държави членки. Очаква се съвкупният дефицит на еврозоната да се увеличи от рекордно ниските 0,5 % от БВП през 2018 г. до 0,8 % през тази година, 0,9 % през 2020 г. и 1,0 % през 2021 г., при условие че политиката остане непроменена. Въпреки това съвкупната фискална позиция на еврозоната, т.е. общата промяна в структурното бюджетно салдо на 19-те държави, членуващи в еврозоната, се очаква да остане като цяло неутрална. Очаква се съвкупният дефицит в ЕС също да нарасне от 0,7 % от БВП през 2018 г. до 0,9 % през тази година, 1,1 % през 2020 г. и 1,2 % през 2021 г.

Рисковете за перспективите са свързани главно със занижени прогнози

Редица рискове може да доведат до по-слаб от предвидения растеж. Допълнителната несигурност или по-силното напрежение в търговията или геополитиката биха могли да забавят растежа. Същият ефект може да се получи и от по-рязко от очакваното забавяне на растежа в Китай поради по-слабите икономически последици от приетите досега мерки на политиката. По-близо до Европа, сред рисковете са неорганизираното излизане на Обединеното кралство от ЕС и вероятността слабостите в производствения сектор да се отразят по-силно на секторите, ориентирани към вътрешния пазар.

Обратно, намаляването на напрежението в търговията, засилването на растежа в Китай и намаляването на геополитическото напрежение биха подкрепили растежа. В еврозоната положително би се отразило на растежа също така, ако държавите членки с фискално пространство изберат по-експанзионистични от очакваните фискални политики. Като цяло обаче определено надделяват рисковете, свързани със занижена прогноза.

За Обединеното кралство се прави чисто техническо допускане

С оглед на процеса на оттегляне на Обединеното кралство от ЕС прогнозите се основават на чисто техническо допускане, че статуквото в моделите на търговията между ЕС-27 и Обединеното кралство ще се запази.Това се прави само за целите на прогнозирането и не оказва влияние върху протичащия в момента процес в рамките на процедурата по член 50.

Контекст

Настоящата прогноза се основава на набор от технически допускания относно обменните курсове, лихвените проценти и цените на стоките, актуални към 21 октомври 2019 г. По отношение на всички други входящи данни, включително допускания относно държавните политики, в прогнозата е взета под внимание информацията, налична до 24 октомври 2017 г. включително. Прогнозата се основава на допускането за липса на промяна в политиките, освен ако не са обявени правдоподобно конкретни и подробни мерки.

Следващата прогноза на Европейската комисия — междинната икономическа прогноза от зимата на 2020 г., ще съдържа актуализация на прогнозите за БВП и инфлацията.

За повече информация

Пълен документ: Есенна икономическа прогноза 2019 г.