Дата: 18.12.2019

Източник: БСК

Прочетено: 1472

вж. СНИМКИ

Управителният съвет на БСК утвърди на свое заседание днес (18.12.2019 г.) плана си за работа през първото полугодие на 2020 г. и утвърди Концепцията за развитие на дейността на Издателска къща „Божидар Данев“.

Бяха обсъдени и промени в Устава и в състава на Арбитражния съд на БСК, във връзка с изтичане на мандата на досегашния Президиум на АС. За председател на Съда беше избран Румен Котов, на когото беше възложено на следващото заседание на УС на БСК да предложи състав на Президиум на Арбитражния съд.

По време на заседанието тържествено беше връчен сертификат за почетно членство в БСК на Димитър Алексиев – управляващ директор за Европа в Heineken International. "Когато Радосвет Радев ми се обади, за да ми каже, че съм избран за почетен член на БСК, си зададох въпроса с какво съм го заслужил. Стигнах до извода, че един ден никой няма да си спомня милиардите търговски обороти, които съм постигнал, нито милионите хектолитри бира, които сме произвели. Важни са хората, които сме обучили и днес са успешни мениджъри", каза пред членовете на УС Димитър Алексиев.

На последното си за 2019 г. заседание УС на БСК прие за членове на БСК четири юридически лица, както следва:

СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д. А. ЦЕНОВ” - СВИЩОВ, с предмет на дейност – образование. Академията е водеща образователно-научна и културна институция в Република България, носеща от създаването си до днес името на основния си дарител Димитър Апостолов Ценов. Учредена е на 8 ноември 1936 г. с наредба-закон, подписана от цар Борис III като Висше търговско училище под името „Д. А. Ценов“ с цел „да дава теоретически и приложни знания по отделните клонове на стопанските науки“. От 1945 г. е Висше училище за стопански и социални науки „Д. А. Ценов“; от 1952 г. – Висш финасово-стопански институт „Д. А. Ценов“; от 1995 г. до днес – Стопанска академия „Д. А. Ценов“.

Във висшето училище работят над 200 професори, доценти, асистенти и сътрудници. Те обучават над 6 000 български и чуждестранни студенти в редовна, задочна и дистанционна форма. Сред възпитаниците на Академията са водещи финансисти и банкери, експерт-счетоводители, застрахователи, мениджъри, търговци, информатици, маркетолози, контрольори, анализатори, плановици и статистици.

Съвместно с други висши училища, Стопанската академия участва в проекти по програми на Европейския съюз, в проекти на международни фондове за научни изследвания, в междууниверситетски мрежи за обучение и многонационални проекти за висше образование.

Мисията на Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов е да осигурява качествена подготовка на висококвалифицирани специалисти по конкурентни бакалавърски специалности, магистърски и докторски програми, да работи за висока разпознаваемост на научната продукция в Европейското научноизследователско пространство, интензифициране на връзките с бизнеса, държавната администрация и неправителствения сектор, както и за реализацията на съвместни инициативи с висока добавена стойност.

Сред стратегическите задачи ва Стопанската академия са: непрекъснатото повишаване качеството на обучението чрез модерни образователни технологии и собствено "ноу-хау; усвояване на пълния пазарен потенциал на магистърското обучение, включително чрез развитие на образователни продукти на чужд език; управление на научноизследователската дейност като основа на академичното преподаване и професионалната подготовка на студентите, докторантите и специализантите; устойчиво развитие на академичните дейности по стандартите на Европейската зона на висше образование и Европейската изследователска зона; успешна разработка на проекти по оперативни програми, националния фонд "Научни изследвания" при МОН и др.

 

"ЕКОБУЛСОРТ" ЕАД, с предмет на дейност – обработване и обезвреждане на неопасни отпадъци. Дружеството е специализирано в дейности по събиране на отпадъци и третирането им на сепариращи инсталации, с което се отделят и преработват рециклируемите и подлежащи на оползотворяване отпадъци с цел улесняване на транспортирането и последващото им оползотворяване в рециклиращи и индустриални предприятия.

Предлаганите от „ЕКОБУЛСОРТ“ ЕАД услуги на клиенти включват: събиране и транспортиране на отпадъци; преработка на смесени битови отпадъци и разделно събрани отпадъци от опаковки на сепарираща инсталация; преработка на отпадъци от стъклени опаковки на инсталация за получаване на пречистена стъклена фракция. Дейностите на дружеството водят до предотвратяване на депонирането на отпадъци, намаляване и ограничаване на вредното въздействие от депонирането върху човешкото здраве и околната среда и спомагат за ефективното използване на отпадъците като ресурси – суровини в индустрията.

„ЕКОБУЛСОРТ“ ЕАД е сертифицирано по ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 и SA 8000:2008. Въведена е система за управление на околната среда, съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1221/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно доброволното участие на организации в Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS).

 

„ВСИЧКИ СТАИ“ ООД. Дружеството управлява портала http://vsichkistai.bg – най-развитият и пълен каталожен сайт на игрите от типа „escape room” за България. Ескейп стаите, наричани още „стаи на загадките“, „пъзел стаи“, са логически отборни игри, при които екип от 2 до 6 души попада в тематично декорирано помещение, пълно със загадки. Целта на отбора е да реши поредицата от загадки и пъзели, за да изпълни мисията на играта и да намери изход от помещението. Целта на тези стаи е забавление, при което съществува интелектуално предизвикателство, съчетано с условия за подобряване на комуникативните, организационни, логически и кооперативни умения на играчите. Приложението на това развлечение е голямо – от забавление за подрастващи, през семейно предизвикателство, приятелски съревнования, корпоративен тиймбилдинг или среда за оценка и подбор на служители.

Сайтът http://vsichkistai.bg и едноименното дружество целят популяризиране на ескейп игрите в България, предоставяне на актуална информация, място за оценяване на ескейп бизнесите от страна на техните клиенти. В този смисъл сайтът подпомага лоялната и градивна конкуренция между собствениците на стаи и да създава предпоставки за подобряването и развитието на това забавление. Чрез своите съдружници – собственици на наложили се стаи на загадките: „АРТМАНИЯ“ ЕООД, „БРЕЙНУОЧ“ ООД, „Хорър“ ООД, „Ентъртейнмънт руумс“ ЕООД, „ЕСКЕЙП РИАЛИТИ“ ООД, „Енигмания“ ООД и „3 Кий“ ООД, дружеството има широка представителност и влияние в escape room бранша в България, като съдружниците във „Всички стаи“ ООД са собственици на общо 13 от водещите и най-високо оценените ескейп стаи в страната.

 

Фондация „БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ ЗА ИНОВАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ“, с предмет на дейност: научна дейност; информационна, издателска, консултантска и проектантска дейност. Целта на Фондацията е да подкрепя създаването, производството и внедряването на иновационни проекти и технологии в областта на земеделието, хранителната промишленост и околната среда; да популяризира и пропагандира идеята за здравословен начин на живот и свързаните с осъществяването му рационално хранене с екологично чисти земеделски продукти, грижа за здравето (превенция срещу заболявания) и рационална употреба на лекарствени продукти, оказващи въздействие върху здравето на човека; да съдейства и подпомага провеждането на научни изследвания, целящи оптимизиране на жизнения статус на човека; да подпомага образователните процеси по отношение нуждата от здравословен начин на живот; иницииране, осъществяване и подпомагане на научни изследвания в областта на аквакултурите; обмен на опит с останалите страни членки на Европейския съюз, както и със съседни страни при въвеждането на добрите практики и технологии в областта на аквакултурите; подобряване на биоразнообразието и опазването на околната среда.