02.04.2020

Резултати от експресно анкетно проучване на БСК относно мерките, които работодателите планират да предприемат по отношение на персонала в условията на кризата с COVID-19

В периода 31 март – 1 април 2020 г. БСК проведе експресно онлайн допитване относно готовността на фирмите да се възползват от т.нар. „мярка 60/40“ за компенсиране на работодателите, пострадали от кризата, свързана с COVID-19.

Посочените по-долу резултати са на база 759 отговорили, макар че до момента в анкетата са се включили общо 821 работодатели, но пропорциите се запазват. Въпросникът все още е отворен за попълване. 

Анкетата показва, че от мярката 60/40 ще се възползват не повече от 8% от работодателите, преобладаващият прочент от които (44%) са с персонал до 10 души. 55% от тях оперират в сферата на услугите, 35% - търговията, 10% - индустрия. 48% от желаещите да се възползват от мярката работят на непълно работно време с вътрешна заповед, 37% изцяло са прекратили дейност след заповедта на Министъра на здравеопазването, а 15% са с изцяло прекратена дейност с вътрешна заповед на съответния работодател във връзка с пазарната конюнктура.

Работодателите, които няма да се възползват от мярката 60/40, планират други мерки по отношение на персонала, като най-голям процент ото тях (42%) планират частични съкращения. Общо 48% от работодателите ще пуснат част или целия персонал в платен или неплатен отпуск, а 12% планират да намалят трудовите възнаграждения. До цялостно съкращаване на персонала, както и до забавяне на изплащането на трудовите възнаграждения ще прибягнат до 7% от работодателите. 10% от анкетираните още не са решили какви конкретни мерки ще предприемат. Сборът от процентите надхвърля 100, тъй като анкетираните са посочвали по повече от един отговори. Приравнени към 100%, данните показват следното:

  • Ще съкратя част от персонала – 33%
  • Ще пусна целия персонал в отпуск – 21%
  • Ще пусна част от персонала в отпуск – 17%
  • Ще намаля временно трудовите възнаграждения – 10%
  • Още не съм решил – 8%
  • Ще забавя изплащането на възнаграждения – 6%
  • Ще съкратя целия персонал – 5%

Вижте графики в ПРИКАЧЕНИЯ ФАЙЛ!

Дата: 02.04.2020

Източник: БСК

Прочетено: 5457