13.04.2020

Микрофинансиращата институция ДЖОБС, част от Групата на Българската банка за развитие, предоставя финансова подкрепа на фирмите, които са засегнати от пандемията COVID-19.  

Ще бъдат отпускани кредити с максимален размер до 48 800 лв. с до 2 години гратисен период за оборотни средства и кредитни линии. 

Целева група, за която е предназначен продуктът: юридически лица, земеделски производители – физически лица, регистрирани като земеделски производители, еднолични търговци, кооперации, обработващи земеделска земя (собствена или под аренда) 

Изисквания: 

  • Действащи и стартиращи фирми в България, изпитващи недостиг на оборотни средства поради форсмажорни обстоятелства, свързани с икономическата криза, породена от пандемията COVID-19
  • Добра кредитна история на кредитоискателя и свързаните лица 
  • Липса на публични задължения (към държавния бюджет, НОИ и др.)
  • Липса на заведени изпълнителни дела срещу кредитоискателя и съдлъжниците

Цел на кредита: да бъдат насърчени засегнатите микропредприятия и компании да продължат дейността си и да запазят работни места  

  • Кредитна линия/оборотен кредит на вноски, вкл. разплащане на текущи разходи за дейността
  • Краткосрочен кредит за финансиране на недостиг на оборотни средства свързан с последиците от пандемията на COVID-19 
  • Разсрочване на съществуващи заеми, които вече са включени в EaSi гаранцията от МФИ ДЖОБС 

Размер на кредита: до 48 800лв./24 950 EUR 

Валута на размера/гарантираната сума: EUR/BGN 

Срок за погасяване: до 60 месеца по кредитните линии и до 36 месеца за оборотни кредити. Посоченият максимален срок на издължаване е считан от датата на подписване на договора за кредит. 

Гратисен период: до 24 месеца 

Цена на финансирането: Лихва 10% Такса 0,5 %                                              

Обезпечения - вид и стойност: запис на заповед, съдлъжничество, гаранция от EaSi

Телефони за контакт: 

02 / 9306 387
02 / 9306 230
02 / 9306 247
02 / 9306 334
02 / 9306 284

__________

Програма за стартиращи и микро-предприятия, засегнати от COVID-19

Българската банка за развитие стартира нови програми в подкрепа на бизнеса, засегнат от пандемиятa от COVID-19. Инициативата допълва програмата на правителството и обхваща сектори, които до момента бяха изключени в обхвата на държавната помощ. Финансовият ресурс ще бъде насочен към най-засегнатите сектори от пандемията – търговия на дребно, транспорт, хотелиерство и ресторантьорство, туризъм, предучилищно образование в частния сектор, артистична и творческа дейност, спортни дейности, дейности по организиране на конгреси и изложения.

Програмата е с гаранция от Европейския инвестиционен фонд и ще се управлява от дъщерното дружество на ББР – Микрофинансираща институция ДЖОБС, чиято цел е да насърчи засегнатите микропредприятия и компании да продължат дейността си и да запазят работни места. МФИ ДЖОБС ще отпуска кредити за оборотни средства и кредитни линии. И по двата вида заеми максималният размер е до 48 800 лв. с до 2 години гратисен период. Срокът за погасяване на оборотните кредити е до 36 месеца, а на кредитните линии – до 60 месеца.

Подаването на искания за кредит може да става и изцяло по електронен път тук.

 

Дата: 13.04.2020

Източник: mfi

Прочетено: 5451