14.04.2020

Радосвет Радев, председател на Българската стопанска камара (БСК), за годишния алманах на българската енергетика Енерджи Инфо БГ.

Радосвет Радев, председател на Българската стопанска камара (БСК), за годишния алманах на българската енергетика Енерджи Инфо БГ

В продължение на политиката на БСК бяха предприети съответни действия за намаляване на регулативната тежест и опростяване на процедурите, както и в защита на свободния пазар на електроенергия чрез адекватно въвеждане на изискванията на Регламент на ЕС за интегритета и прозрачността на пазарите на едро със съответните забрани за манипулиране на цените, търговия с вътрешна информация и санкциите за подобни действия.

Сред ключовите промени в сектор Енергетика са предприетите поредни стъпки за либерализация на пазара на електроенергия и увеличаване на конкуренцията чрез излизането на свободния пазар на производителите на електроенергия с инсталирана мощност между 1 MW и 4 MW с цел намаляване на административните тежести, улеснен износ и повишена ликвидност на пазара. Друга промяна е започването на работата на газовата борса чрез провеждане на първите публични сесии.

Основните усилия през 2020 г. са насочени към защита и представяне на вижданията на българските индустриални предприятия по отношение на параметрите на Европейския зелен пакт, рефлектиращ на национално ниво и в Интегрирания план "Енергетика – Климат", чийто окончателен вариант бе представен на 21 февруари т. г.

Таван на плащанията на компонента "задължения към обществото" за енергоинтензивните индустрии

От съществено значение продължават да бъдат и въпросите за обсъждане и въвеждане на таван на плащанията на компонента "задължения към обществото" за енергоинтензивните индустрии, запазване на приходите от продажби на квоти и емисии, въвеждане на механизъм за капацитет, прилагане на подходящи СО2 компенсации, намаляване на таксите, включително мрежовите и т. н. Допълнително се опитваме да разпространяваме информация за добри практики и възможности за прилагане на европейското законодателство на национално ниво с отчитане на особеностите на българската икономика и индустрия.

Усилията ни ще продължат и в насока подобряване на енергийната ефективност, включително чрез предлагане на политики и законодателни промени в областта, които да благоприятстват индустрията и обществото като цяло. В това отношение изпълняваме и проект по ОПДУ "Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в областта на енергийната ефективност". Като публични събития по него са предвидени провеждането на два семинара през м. април в градовете Велико Търново и София и общонационална конференция през м. юни в София.

 

Дата: 14.04.2020

Източник: Енерджи Инфо БГ

Прочетено: 2336